Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 430-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Петрич, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-199 от 12.08.2011 г. от кмета на община Петрич, област Благоевград, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Петрич, както и за председател на ОИК.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Петрич.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Петрич, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иво Александров Стефанов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Иванов Митушев

 

СЕКРЕТАР:

Таня Любенова Рошкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Зорница Якова Якова

 

 

Борислав Костадинов Костов

 

 

Елисавета Николаева Янева

 

 

Юлия Стоянова Захирова

 

 

Маргарита Христова Райчева

 

 

Велина Георгиева Пиргова

 

 

Златка Смилянова Митушева

 

 

Янко Живков Янев

 

 

Симеон Николов Попов

 

 

Адриана Костадинова Стойчева

 

 

Ваня Георгиева Голова

 

 

Кристияна Пламенова Петрова

 

 

Блага Трайчева Трайкова

 

 

Тошко Живков Митов

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения