Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 429-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Търговище, област Търговище, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В  Централната  избирателна  комисия  с вх. № ОИК-113 от 10.08.2011 г. от кмета на община Търговище, област Търговище, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Търговище.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник председател и секретар на ОИК в община Търговище.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Търговище, област Търговище, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Гергана Руменова Цонева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Биляна Тодорова Лазарова

 

СЕКРЕТАР:

Мевзуне Мехмедова Бейтулова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Васил Добрев Василев

 

 

Николинка Милева Иванова

 

 

Светлана Дончева Станчева

 

 

Таня Димитрова Станкова

 

 

Нели Цончева Василева

 

 

Николай Петров Солаков

 

 

Дияна Йорданова Игнатова

 

 

Маринела Павлова Първанова

 

 

Хрисимир Максимов Пройнов

 

 

Сезгин Мустафов Хасанов

 

 

Айнур Ариф Мехмед

 

 

Красимира Димитрова Маркова

 

 

Младен Кирилов Балуков

 

 

Николай Панайотов Савов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения