Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 424-НС
София, 8 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6-6 от 06.07.2021 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, регистрирано с Решение на ЦИК № 200-НС от 09.06.2021 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от представляващия Катя Колева Келевска, чрез Стоянка Иванова Балова.

Към заявлението (Приложение № 28-НС от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на УС, в полза на 31 (тридесет и едно) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“;

- имената и единните граждански номер на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 31 (тридесет и един) бр.

На 07.07.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 25 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, а за 6 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21.05.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 25 (двадесет и пет) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Ивайло Ивайлов Иванов

 

2.     

Красимир Боев Боев

 

3.     

Пламен Христов Иванов

 

4.     

Диян Илиянов Ангелов

 

5.     

Микаела Емилова Сашкова

 

6.     

Полина Стефанова Цонкова

 

7.     

Ангел Маринов Иванов

 

8.     

Христинка Радославова Михайлова

 

9.     

Велислав Христов Василев

 

10.  

Виктория Ненчева Ноева

 

11.  

Георги Николаев Григоров

 

12.  

Христо Петров Христов

 

13.  

 Емил Николов Ценов

 

14.  

Ваня Красимирова Трифонова

 

15.  

Василена Христославова Вачева

 

16.  

Тотка Иванова Методиева

 

17.  

Младен Филипов Ушатски 

 

18.  

Пенка Христова Якимова

 

19.  

Даниел Дилянов Бомбалов

 

20.  

Карамфила Ангелова Бакърджиева

 

21.  

Иванка Златанова Илиева

 

22.  

Николай Тодоров Михайлов

 

23.  

Ясен Юлиянов Толев

 

24.  

Борис Руменов Балабанов

 

25.  

Даниела Петрова Найденова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения