Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4204-НС
София, 3 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 22, чл. 162 - 174, § 1, т. 16 и 18 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за политическите партии Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И :

 

 1. Предизборната кампания се финансира със собствени средства на партиите, на участващите в коалициите партии и на членовете на инициативните комитети, на регистрираните от тях кандидати, както и със средства, дарени от физически лица по реда, предвиден по-нататък в настоящото решение.
 2. Държавата предоставя средства за медийни пакети на партиите, коалициите и инициативните комитети по реда и при условията на чл. 178 и следващите от Изборния кодекс, които ред и условия ще бъдат определени с нарочно решение на ЦИК.
 3. Партиите, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборната си кампания със:
 • собствени средства на партията;
 • средства на кандидатите;
 • дарения от физически лица.
 1. Коалициите, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборната си кампания със:
 • собствени средства на партиите, които участват в тях;
 • средства на кандидатите;
 • дарения от физически лица, направени на една от партиите в коалицията, която е определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната й кампания.
 1. Инициативни комитети, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборната си кампания със:
 • средства на членовете на инициативния комитет;
 • средства на кандидатите;
 • дарения от физически лица, направени на лицето или лицата, които са определени да отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания.
 1. Всяка партия и инициативен комитет определя лице или лица, които да отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания.

6.1. Всяка коалиция определя една от партиите, която участва в нея, и лице или лица, които да отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната й кампания.

6.2. Централната избирателна комисия в 5-дневен срок от регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. предоставя на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на определените лица, съответно информация за партиите, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. При промяна на лицата партията, коалицията или инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.

6.3. Районните избирателни комисии в срок до 5 дни от регистрацията на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на определените лица,  които отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. При промяна на лицата инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.

 1. Общият размер на финансирането на предизборната кампания на партиите и коалициите в изборите за народни представители не може да надхвърля 3 000 000 (три милиона) лева, а на инициативните комитети - 200 000 (двеста хиляди) лева.
 2. В общия размер на средствата, които партиите, коалициите и инициативните комитети имат право да разходват за предизборната кампания, се включват всички източници, посочени в точки 3, 4 и 5.
 3. Разходваните средства за други видове избори през календарната 2017 г. не се вземат предвид.
 4. Финансирането и подпомагането на предизборната кампания от физическо лице се извършва чрез:

А) Финансиране от физически лица чрез дарение:

 • дарението от едно физическо лице за една партия или коалиция не може да надхвърля повече от 10 000 лева за една календарна година.
 • дарението от едно физическо лице за един инициативен комитет и регистрирания от него кандидат не може да надхвърля повече от 10 000 лева

Б) Подпомагане от физически лица чрез:

 • предоставяне за безвъзмездно ползване на партия, коалиция или инициативен комитет само на собствени движими и недвижими вещи.
 • предоставяне на партия, коалиция или инициативен комитет безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.
 1. Забранява се получаването от партии, коалиции или инициативни комитети във връзка с предизборната им кампания на:

А) анонимни дарения под каквато и да е форма

По смисъла на § 1, т. 1 от Закона за политическите партии „анонимни дарения“ са даренията, при които самоличността или фирмата на дарителя са запазени в тайна по отношение на трети лица;

Б) средства от юридически лица и от еднолични търговци;

В) средства от чуждестранни физически лица;

Г) средства от религиозни институции;

Д) средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

11.1. Субектите по букви „Б“, „В“, „Г“ и „Д“ нямат право да предоставят във връзка с предизборната кампания движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма.

11.2. Забранява се безплатното използване на публичен административен ресурс във връзка с провеждането на предизборната кампания. „Публичен административен ресурс“ по смисъла на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи - държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи, държавните и общинските предприятия.

 1. В случай че общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата, дарителят представя декларация по образец за произхода на дарените средства – Приложение № 1.
 2. Когато общият размер на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, надхвърли една минимална работна заплата, той представя декларация по образец за произхода на средствата – Приложение № 2.
 3. При предоставяне за безвъзмездно ползване от физическо лице на негови движими или недвижими вещи за предизборната кампания се представя декларация от лицето по образец за собствеността на тези вещи – Приложение № 3.
 4. Финансирането на приходите и разходите, свързани с предизборната кампания на стойност над 1000 лв., се извършва по банков път.
 5. Когато размерът на дарените или предоставени средства е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени за предизборната кампания средства и размера на доходите на лицето. Проверката обхваща периода от произвеждането на предходните избори от същия вид до деня на подаване на съответната декларация по т. 12 или т. 13.

16.1. За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от Националната агенция за приходите и други компетентни органи и институции. Въпросните органи и институции са длъжни в едномесечен срок от получаване на искането да предоставят на Сметната палата необходимата информация.

16.2. Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронната база данни на тези органи и институции. Предоставянето на достъп не освобождава органите и институциите от задължението да изпратят в писмена форма поисканата от Сметната палата информация.

16.3. Сметната палата обявява резултатите от проверката чрез регистъра по т. 17.

 1. В Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017г., който се поддържа от откриването на предизборната кампания до следващите избори от същия вид.

В регистъра се публикуват:

А) обстоятелствата по чл. 17 от Закона за политическите партии, а именно:

 1. наименованието на политическата партия;
 2. седалището и адресът на управление;
 3. уставът на политическата партия;
 4. имената на членовете на ръководните и контролните органи на политическата партия;
 5. имената на лицата, които съгласно устава представляват политическата партия;
 6. прекратяването на политическата партия;
 7. имената, съответно наименованието и адресът на ликвидаторите;
 8. настъпилите промени в обстоятелствата по т. 1 – 7.

Б) наименованието на коалицията и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват;

В) наименованието на партията, която е определена от коалицията да отговаря за приходите, разходите и счетоводната й отчетност;

Г) имената на лицето или лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност;

Д) имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

Е) имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

Ж) имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи и видът на услугите;

З) декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;

И) наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.

17.1. Партиите, коалициите и инициативните комитети се задължават в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания да изпратят на Сметната палата подлежащата на публикуване и обявяване информация на хартиен и електронен носител за включване в регистъра.

17.2. По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата в 7-дневен срок новопостъпилата информация, подлежаща на публикуване и обявяване в единния публичен регистър към Сметната палата, на хартиен и електронен носител за включване в регистъра.

17.3. Сметната палата определя условията и реда за въвеждане в регистъра на информацията, подлежаща на публикуване, както и условията и реда за отстраняване на неточности и непълноти, и ги обявява на интернет страницата си.

17.4. След произвеждане на изборите в регистъра се публикуват отчетите по т. 18 и т. 19.

 1. В срок от 30 работни дни след изборния ден лицето, което представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията, представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка. Към отчета се прилагат декларациите по т. 12 и т. 14.

18.1. Отчетът по предходния параграф се изготвя и представя по образец, утвърден от Сметната палата. Отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представяне, се смята за неподаден. Сметната палата определя условията и реда за отстраняване на неточности и непълноти.

 1. В срок от 30 работни дни след изборния ден  доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, утвърден от Сметната палата, и се публикува на интернет страницата й.
 2. Средствата на кандидата или на член на инициативния комитет за предизборната кампания се отчитат в отчета на партията, коалицията или инициативния комитет по т. 18. Към отчета се прилагат декларациите по т. 13.
 3. Сметната палата публикува на интернет страницата си отчетите на партиите, коалициите и инициативните комитети по т. 18 в 15-дневен срок от изтичането на срока за представянето им.
 4. Когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв., Сметната палата извършва одит за съответствие в шестмесечен срок от изтичането на срока по т.18.
 5. Образците за всички необходими декларации във връзка с финансирането на предизборната кампания се утвърждават от Сметната палата не по-късно от 50 дни преди изборния ден и се обявяват на интернет страницата й.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения