Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 420-ЕП
София, 25 май 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Шестнадесети район – Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-15-151 от 25.05.2019 г. от Нина Ангелова Чавдарова – упълномощен представител на коалиция „БСП за България “, с искане за промяна в състава на РИК в Шестнадесети район – Пловдив. Предлага се на мястото на Ангелина Николова Божилова – член на РИК, да бъде назначен Владимир Петров Докторов.

Към предложението са приложени: заявление от Ангелина Николова Божилова за освобождаването й като член на РИК в Шестнанадесети район – Пловдив; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Владимир Петров Докторов; пълномощно от Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалиция „БСП за България“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Шестнадесети район – Пловдив, Ангелина Николова Божилова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Шестнадесети район – Пловдив, Владимир Петров Докторов, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения