Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4181-НС
София, 1 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 4160-НС от 31 януари 2017 г. за реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на независимите кандидати в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, предложение второ, чл. 243, чл. 257, ал. 1 и 2 и чл. 259 от Изборния кодекс и т. 16 от Решение № 4159-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Решение № 4160-НС от 31 януари 2017 г., както следва:

В т. 4.2. под ред „* общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:“ се добавя четвърта позиция със следното съдържание:

 • лица без постоянен адрес на територията на изборния район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4160-НС/

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения