Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4160-НС
София, 31 януари 2017 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на независимите кандидати в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, предложение второ, чл. 243, чл. 257, ал. 1 и 2 и чл. 259 от Изборния кодекс и т. 16 от Решение № 4159-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Незабавно след получаване на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., районните избирателни комисии предават същия, ведно с техническия носител, съдържащ списъка в структуриран електронен вид на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ТЗ на ГД „ГРАО“) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка. Проверките на списъците, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати, следват реда на вписването на предложенията за регистрацията им в регистъра на РИК.
 2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис, положен пред член на инициативния комитет, и обхваща:
 • имената (собствено, бащино и фамилно);
 • единния граждански номер на избирателя;
 • наличие на саморъчни подписи на избирателите, положени пред член на инициативния комитет.
 1. След като се установи необходимият съгласно чл. 257, ал. 1 от ИК брой коректни записа на избиратели за подкрепа участието на независим кандидат, съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ прекратява проверката и уведомява съответната РИК за резултата.
 2. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

4.1. Член на РИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 257, ал. 2 от ИК на служител от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

 • името на независимия кандидат, издигнат от инициативния комитет;
 • дата и час на постъпване на списъка в РИК;
 • броя на листовете на списъка;
 • заявения брой от инициативния комитет избиратели, вписани в списъка;
 • технически носител.

4.2. За резултата от проверката съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на РИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

 • броя на избирателите по представения за проверка списък;
 • брой проверени записи;
 • общ брой установени коректни записи;
 • общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:
  • брой некоректни ЕГН;
  • брой несъответствия между ЕГН и имена;
  • брой повторени записи в списъка;
  • брой лица, участвали в предходни списъци;
  • брой неверни и непълни имена;
  • брой саморъчни подписи на избиратели, за които на съответната страница, на която са положени, липсват три имена, ЕГН и подпис на член на инициативния комитет;
  • общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:
   • лица, ненавършили 18-години;
   • лица, поставени под запрещение;
   • лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

4.3. Протоколът се подписва от упълномощен служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със списъка по чл. 257, ал. 2 от ИК се връща на РИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра – за РИК и за ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на РИК и от служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

4.4. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 26 февруари 2017 г. (27 дни преди изборния ден).

 1. Районните избирателни комисии установяват резултата за списъците по чл. 257, ал. 2 от ИК въз основа на извършената от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 26 февруари 2017 г. (27 дни преди изборния ден). При поискване от инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители, районните избирателни комисии предоставят в писмен вид данните от протокола и установения резултат от проверката на представения от инициативния комитет списък по чл. 257, ал. 2 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4181-НС/

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения