Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4155-НС
София, 30 януари 2017 г.

ОТНОСНО: видовете публични електронни регистри и списъци, публикувани от Централната избирателна комисия при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 9, 13, 14, 15, 20, 25 и 28 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. При произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Централната избирателна комисия публикува и поддържа на интернет страницата си www.cik.bg публични електронни регистри и списъци за публикуване, както следва:

1.1. публичен регистър на избирателите (осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в регистъра);

1.2. списък с номерата и адресите на избирателните секции в изборните райони и броя на избирателите в тях;

1.3. публичен регистър на партиите и коалициите (Приложение № 53-НС от изборните книжа);

1.4. публичен регистър на наблюдателите (Приложение № 33-НС от изборните книжа);

1.5. публичен регистър на застъпниците извън страната (Приложение № 45-НС от изборните книжа);

1.6. публичен регистър на социологическите агенции (Приложение № 39-НС от изборните книжа);

1.7. списък на упълномощените представители извън страната на партиите и коалициите (Приложение към Решение на ЦИК за условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.);

1.8. публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до ЦИК, и на решенията по тях, съобразно раздел ІІ от Решение № 3526 от 16.09.2016 г. на ЦИК.

 1. Промените в подлежащите на вписване обстоятелства в регистрите и списъците се извършват незабавно.
 2. Публичните регистри и списъци се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения