Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4122-МИ
София, 24 януари 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Люляково, община Кърджали, област Кърджали

Общинска избирателна комисия – Кърджали, с писмо вх. № МИ-15-16/13.01.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 366 от 10.01.2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 4 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Люляково, община Кърджали, област Кърджали, Мюмюн Дурмуш Али.

Към уведомлението са приложени: заверено копие на решение № 366 от 10.01.2017 г. на ОИК – Кърджали; протокол № 80от 10.01.2017 г. на ОИК – Кърджали; заверено копие на писмо от ОбС – Кърджали до ОИК – Кърджали с приложено заверено копие от уведомление с вх. № 374 от 09.01.2017 г. от Мюмюн Дурмуш Али до председателя на ОИК – Кърджали, за прекратяване пълномощията му като кмет на кметство Гара Орешец.

Централната избирателна комисия със свое писмо изх. № МИ-04-03-1/14.01.2017 г. поиска информация от ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението на кметство Люляково, община Кърджали, област Кърджали, към датата на прекратяване на пълномощията на кмета – 13.01.2017 г.

С писмо вх. № МИ-04-03-4/23.01.2017 г. ГД „ГРАО“ в МРРБ ни информира, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Люляково, община Кърджали, област Кърджали, към 13.01.2017 г. е 903 лица, поради което кметство Гара Орешец отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Димово, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс.

Поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Люляково, община Кърджали, област Кърджали.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4124 -МИ/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения