Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4097-МИ
София, 10 януари 2017 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на нови и частични избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 4, чл. 463, чл. 464, т. 11 и 12 и чл. 465 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на нови или частични избори за кмет на община, съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

Председател                                 - 640 лева

Заместник-председател               - 575 лева

Секретар                                       - 575 лева

Член                                               - 540 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на нови или частични избори за кметове на кметства, съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

Председател                                 - 550 лева

Заместник-председател               - 500 лева

Секретар                                       - 500 лева

Член                                               - 460 лева

3. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  СИК/ПСИК за произвеждане на нови и частични избори за кметове на общини/кметства, както следва:

Председател                                 - 60 лева

Заместник-председател               - 55 лева

Секретар                                       - 55 лева

Член                                               - 50 лева

4. На членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 от ИК, които ще предават протоколите и книжата, определя по 10 лв. допълнително възнаграждение извън посоченото по т. 3. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК/ПСИК предават на приемащия член на ОИК удостоверението си за член на СИК/ПСИК. На гърба на удостоверението се изписва текстът „предал изборните книжа“. Под текста се подписва представител на ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.

5. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 3 и 4 от настоящото решение.

6. Възнагражденията на ОИК и СИК/ПСИК за новите избори са за сметка на държавния бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

7. За насрочените нови избори членовете на ОИК получават месечното възнаграждение за времето от 50 дни преди изборния ден до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите в размерите, посочени в т. 1 или 2 от настоящото решение, в зависимост от вида на избора, а именно кмет на община или кмет на кметство.

8. Разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, в т.ч. и възнагражденията на ОИК, СИК и ПСИК, включително с техника и консумативи са, за сметка на общинския бюджет.

9. За насрочените частични избори за кметове членовете на ОИК получават месечно възнаграждение за времето от 40 дни преди изборния ден до 7 дни след обявяване на окончателните резултати, посочени в т. 1 или 2 от настоящото решение в зависимост от вида на избора, а именно кмет на община или кмет на кметство.

10. Членовете на ОИК за времето, през което получават месечно възнаграждение, не получават отделно възнаграждение за заседания и дежурства по реда на чл. 83, ал. 4 от ИК.

11. РАЗРЕШАВА при необходимост наемането на един IT специалист за подпомагане дейността на ОИК по време на активния период, който осигурява техническо организиране на заседанията, поддръжка на страницата, електронната поща и регистрите, водени от ОИК.

11.1. Общинската избирателна комисия може да възлага и други дейности на специалиста.

11.2. Определя еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК, в които се произвеждат нови избори, за периода от неговото назначаване до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер на действащата към момента на произвеждане на новите избори минимална месечна работна заплата за страната, а именно 460 лв. Разходите са за сметка на държавния бюджет.

11.3. Определя еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК, в които се произвеждат частични избори, за периода от неговото назначаване до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер на 380 лв. Разходите са за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4148-МИ/

Календар

Решения

  • № 3143-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3142-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3141-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения