Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4088-НС
София, 20 декември 2016 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1370-НС от 12 ноември 2014 г. на ЦИК

С писмо вх. № НС-02-7 от 22.11.2016 г. на ЦИК председателят на Народното събрание е отправил питане до Централната избирателна комисия с оглед подадената и приета оставка на Министерския съвет на кои народни представители следва да бъдат прекратени пълномощията при възстановяване на пълномощията на Бойко Методиев Борисов като народен представител.

С Решение № 1355-НС от 10.11.2014 г. на ЦИК е обявена за избрана за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, Анна Василева Александрова под № 7 от листата на политическа партия „ГЕРБ“ за времето, през което Бойко Методиев Борисов изпълнява функциите на министър-председател.

С Решение № 1370-НС от 12.11.2014 г. на ЦИК е обявен за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, Христо Георгиев Гаджев под № 8 от листата на политическа партия „ГЕРБ“ на мястото на Красимир Георгиев Ципов, който е подал оставка пред Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България.

Централната избирателна комисия установи, че е следвало да обяви Христо Георгиев Гаджев за избран за народен представител на основание чл. 302, ал. 2 от ИК за времето, през което Бойко Методиев Борисов изпълнява функциите на министър-председател, т.е. по заместване, а не на основание чл. 302, ал. 1 от ИК на постоянен депутатски мандат. Това е така, тъй като Анна Василева Александрова е с пореден № 7 от листата на политическа партия „ГЕРБ“, което й дава право нейният мандат по заместване да се преобразува в постоянен мандат на по-силно основание и да заеме овакантения депутатски мандат на Красимир Георгиев Ципов. Предимството и правото произтичат от мястото й в листата на политическа партия „ГЕРБ“.

Централната избирателна комисия приема, че следва да измени решението само досежно основанието, на което възникват мандатите.

В този смисъл е и Решение № 8 от 6 май 1993 г. по к.д. № 5/93 на Конституционния съд на Република България

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 302, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 1370-НС от 12 ноември 2014 г. на ЦИК, както следва:

„ОБЯВЯВА за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, на основание чл. 302, ал. 1 от ИК Анна Василева Александрова, ЕГН …, под № 7 от листата на политическа партия „ГЕРБ” в 43-то Народно събрание на мястото на Красимир Георгиев Ципов.

ОБЯВЯВА за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, на основание чл. 302, ал. 2 от ИК Христо Георгиев Гаджев, ЕГН …, под № 8 от листата на политическа партия „ГЕРБ” в 43-то Народно събрание за времето, през което Бойко Методиев Борисов изпълнява функциите на министър-председател.“

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1370-НС/

Календар

Решения