Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 408-ЕП
София, 24 май 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и пети район – София

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-10-90 от 24.05.2019 г. от Цветан Иванов Енчев – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, за промени в състава на РИК в Двадесет и пети район – София. Предлага се на мястото на Валя Димитрова Разпопова – член на РИК, назначена с Решение № 49-ЕП от 3 април 2019 г. на Централната избиртелна комисия, да бъде назначена Величка Йорданова Грънчарова.

Към предложението са приложени: предложение за замяна на Валя Димитрова Разпопова – член на РИК в Двадесет и пети район – София; молба от Валя Димитрова Разпопова за освобождаването й като член на РИК в Двадесет и пети район – София; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Величка Йорданова Грънчарова; пълномощно в полза на Величка Йорданова Грънчарова

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и пети район – София, Валя Димитрова Разпопова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и пети район – София, Величка Йорданова Грънчарова, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения