Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 406-ЕП
София, 24 май 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ за нарушение на изискването на чл. 180 ИК

С вх. № ЕП-20-270/23.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от Иво Атанасов – за председател на СЕМ, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия относно наличие на нарушение на чл. 180 от ИК от доставчика на медийни услуги „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД.

Към сигнала е приложен 1 брой електронен носител CD със запис на аудио съдържание, предоставено за разпространение на 22 май 2019 г. от 20:58 часа до 21.20 часа., представляващ запис на предизборен агитационен репортаж на независим кандидат – Десислава Петрова Иванчева. В сайта на доставчика не е публикувана информация за сключен договор с независим кандидат – Десислава Петрова Иванчева за излъчване на платени репортажи в програма „Евроком“.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на аудио записа и извърши проверка, приема за установено следното:

Аудио материалът, излъчен на 22 май 2019 г. от 20:58 часа до 21.20 часа в предаването „Честно казано“ с Люба Кулезич, представлява запис на предизборен агитационен репортаж на независим кандидат Десислава Петрова Иванчева и безспорно има характер на предизборен агитационен материал. От извършената справка в сайта на доставчика на медийни услуги се установи, че не е публикувана информация за сключен договор между „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД с независим кандидат Десислава Петрова Иванчева за излъчване на платени репортажи по програма „Евроком“.

Съгласно чл. 180, ал.1 от Изборния кодекс „Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.“

От представения аудио материал се установява, че доставчикът на медийни услуги „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД не е изпълнил изискванията на чл. 180 от Изборния кодекс.

Предвид горното и на основание чл. 180, чл. 484, ал. 1, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 180 ИК по отношение на доставчика на медийни услуги „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, вписано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Изгрев“, ул. „Незабравка“ № 25, Парк хотел „Москва“, ет. мецанин, представлявано от управителя Злати Станков Златев, с ЕГН ….

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Злати Станков Златев, с ЕГН …, в качеството му на представляващ на „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения