Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 404-НС/НР
София, 24 май 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Полски Тръмбеш, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-52 от 21.05.2019 г. от Георги Чакъров – кмет на община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение в сградата на общинска администрация – гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ № 4, ет. 6, източна част на етажа, хранилище № 2, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г., във връзка с преместване на книжата и материалите в друго помещение до предаването им на отдел „Държавен архив“ – гр. Велико Търново, и използване на същото за съхранение на изборните книжа и материали от предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение в сградата на общинска администрация – гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ № 4, ет. 6, източна част на етажа, хранилище № 2, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г., във връзка с преместване на книжата и материалите в друго помещение до предаването им на отдел „Държавен архив“ – гр. Велико Търново, и използване на същото за съхранение на изборните книжа и материали от предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени).

Помещението, в което ще се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г. да се запечата по реда на Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения