Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4030-ПВР
София, 13 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Серьожа Христов Пеев срещу решение № 267-ПВР от 13.11.2016 г. на РИК – Враца

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба, заведена с вх. № Ж-51-2 от 13 ноември 2016 г., от Серьожа Пеев срещу решение № 267-ПВР от 13.11. 2016 г. на РИК – Враца.

В жалбата се съдържат твърдения, че обжалваното решение на РИК – Враца е немотивирано и незаконосъобразно. Прави се искане за отмяна на обжалваното решение.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Враца, а разгледана по същество за неоснователна.

Централната избирателна комисия след като се запозна с обжалваното решение и протокола от заседанието на РИК – Враца от интернет страницата на комисията, намира че решението е правилно. По повод постъпила в РИК жалба за неправомерна агитация, комисията е сформирала работна група от трима членове на РИК, които са извършили проверка на място. В мотивите на решението е изложено, че при проверката е констатирано, а и лицето Серьожа Пеев не отрича, че е показвал на близки и роднини как се гласува.

РИК – Враца единодушно е постановила обжалваното решение, с което е приела, че Серьожа Пеев, като част от организационно-техническия екип в нарушение на изборните правила е показвал на избиратели как се гласува. На лицето е указано да преустанови тези действия, тъй като при повторно нарушение ще бъде отстранен от района на избирателните секции.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Серьожа Христов Пеев срещу решение № 267-ПВР от 13.11.2016 г. на РИК – Враца.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения