Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 402-НС
София, 6 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Организация за подкрепа и закрила“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 13-1 от 05.07.2021 г. от сдружение „Организация за подкрепа и закрила“, подписано от представляващия Гергана Николова Калпачка, регистрирана с Решение № 256-НС от 20.06.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Гергана Николова Калпачка, представляваща сдружението, в полза на 73 (седемдесет и три) лица – представители на сдружение „Организация за подкрепа и закрила“;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 73 (седемдесет и три) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 73 лица за страната.

На 6 юли 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Организация за подкрепа и закрила“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 71 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 71 (седемдесет и един) упълномощени представители на сдружение „Организация за подкрепа и закрила“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Владимир Симеонов Милованов

 

2.

Симона Симеонова Цветкова

 

3.

Миглена Петрова Спасова

 

4.

Бисер Петров Цветанов

 

5.

Габриела Николова Цветанова

 

6.

Игнат Димитров Александров

 

7.

Сузана Сергеева Соколова

 

8.

Галя Рашева Бенкова

 

9.

Емилия Георгиева Стоянова

 

10.

  Андрианна Радева Стоянова

 

11.

Елена Адрианова Кръстева

 

12.

Костадин Василев Кининчев

 

13.

Георги Бориславов Петков

 

14.

Георги Георгиев Георгиев

 

15.

Гергана Кирилова Кирчева

 

16.

Венелина Здравкова Маринова

 

17.

Георги Бориславов Маринов

 

18.

Борис Веселинов Иванов

 

19.

Калин Радославов Митев

 

20.

Николай Димитров Аврамов

 

21.

Валери Станиславов Каменов

 

22.

Здравко Йотов Петров

 

23.

Бояна Георгиева Кирева

 

24.

Борислава Георгиева Бориславова

 

25.

Борис Людмил Методиев

 

26.

Емануил Трифонов Василев

 

27.

Николай Каров Мечев

 

28.

Александър Александров Андреев

 

29.

  Велислав Василев Станоев

 

30.

Ани Серафимова Кирчева

 

31.

Деян Пламенов Козовски

 

32.

Божидар Николаев Димитров

 

33.

Георги Иванов Несторов

 

34.

Лена Стефанова Танева

 

35.

Венета Божилова Стоянова

 

36.

Боряна Тодорова Георгиева-Стойнова

 

37.

Ива Георгиева Бачева

 

38.

Георги Станков Миладинов

 

39.

Станка Асенова Миладинова

 

40.

Методи Димитров Стефанов

 

41.

Чавдар Илиев Кирков

 

42.

Траян Асенов Михайлов

 

43.

Росица Георгиева Бойкова

 

44.

Васил Цветанов Спасов

 

45.

Ивелина Цветанова Игнатова

 

46.

Еленка Стефанова Владимирова

 

47.

Радослав Юлиянов Йончев

 

48.

Асен Евгениев Тонков

 

49.

Александър Михайлов Радевски

 

50.

Стефан Митков Карушков

 

51.

Георги Христов Атанасов

 

52.

Стела Иванова Стефанова

 

53.

Николай Александров Тодоров

 

54.

Деница Ангелова Стоянова

 

55.

Росен Благоев Христов

 

56.

Еманоела Руменова Иванова

 

57.

Нина Тодорова Йовчева

 

58.

Теодора Руменова Йовчева

 

59.

Михаил Петков Михайлов

 

60.

Димитър Георгиев Димитров

 

61.

Боян Боянов Йорданов

 

62.

Павлина Георгиева Михайлова

 

63.

Татяна Желязкова Жекова-Халвова

 

64.

Ангел Георгиев Гьорев

 

65.

Йорданка Иванова Атанасова-Алексова

 

66.

Никол Иванова Стоянова

 

67.

Симеон Димитров Михайлов

 

68.

Борислав Бориславов Василев

 

69.

Иван Бисеров Панайотов

 

70.

Мартин Александров Соколов

 

71.

Филип Пламенов Загорски

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

409-НС/

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения