Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4018-ПВР
София, 13.11.2016

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата dnevnik.bg

Централната избирателна комисия, в изпълнение на правомощията си по чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК, извърши проверка на интернет страницата dnevnik.bg и установи, че e публикувана информация със следното съдържание: „Дневник“ се придържа към становището на ЦИК и използва само „фейсбук“ и „туитър“, като със съответния линк се препраща директно към въпросната страница, където са публикувани снимки на кандидатите за президент Р. Радев и Ц. Цачева и прогнозните резултати за всеки един от тях към 14 часа.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация относно предварителни данни от резултатите от гласуването е нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК.

В своята практика Централната избирателна комисия е оставила без последствия множество публикации във фейсбук, доколкото последното не е медийна услуга по смисъла на т. 15 на § 1 от ДР от ИК и когато е невъзможно по несъмнен начин да се установи авторството на тези публикации и с оглед спецификата на този вид комуникация. В конкретния случай обаче е налице директна препратка от горецитирания сайт към въпросната фейсбук страница, като така установен този юридически факт оставя отвъд всякакво съмнение авторството и редакционната отговорност за извършеното нарушение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г., извършено от собственика на интернет страницата „Е ДНЕВНИК“ ЕООД, ЕИК 200195221, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Бурел“ № 66-68, представлявано от Пламен Стоянов Пенчев.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Е ДНЕВНИК“ ЕООД, ЕИК 200195221, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Бурел“ № 66-68, представлявано от Пламен Стоянов Пенчев.

УКАЗВА на „Е ДНЕВНИК“ ЕООД незабавно да премахне от интернет страницата dnevnik.bg публикуваните препратки към данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4072-ПВР/

Календар

Решения

  • № 1860-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1859-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г

  • № 1858-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • всички решения