Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4017-ПВР
София, 13 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на интернет страницата 24 часа.bg

Централната избирателна комисия, в изпълнение на правомощията си по чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК, извърши проверка на интернет страницата 24 часа.bg и установи, че e публикуван призив със следното съдържание: „Вижте резултатите на кандидатите за президент във фейсбук страницата ни“, като със съответния линк се препраща директно към въпросната страница, където е публикувана снимка на секционна избирателна комисия и следният текст до нея: „Към 16 ч. ген. Румен Радев е с 57,83 % от гласовете. Цецка Цачева с 35,42 %. С „Не подкрепям никого“ 6,74 %.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация относно предварителни данни от резултатите от гласуването е нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК.

В своята практика Централната избирателна комисия е оставила без последствия множество публикации във фейсбук, доколкото последното не е медийна услуга по смисъла на т. 15 на § 1 от ДР от ИК и когато е невъзможно по несъмнен начин да се установи авторството на тези публикации и с оглед спецификата на този вид комуникация. В конкретния случай обаче е налице директна препратка от горецитирания сайт към въпросната фейсбук страница, като така установен този юридически факт оставя отвъд всякакво съмнение авторството и редакционната отговорност за извършеното нарушение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г., извършено от собственика на интернет страницата „24 ЧАСА БГ“ ЕООД, ЕИК 200753039, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Майор Кавалджиев“ № 152, вх. А, ет. 3, ап. 29, представлявано от Борислав Любомиров Лазаров.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „24 ЧАСА БГ“ ЕООД, ЕИК 200753039, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Майор Кавалджиев“ № 152, вх .

УКАЗВА на „24 ЧАСА БГ“ ЕООД незабавно да премахне от интернет страницата 24 часа.bg публикуваните препратки към данни и да преустанови публикуването на данни за резултатите от гласуването в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4056-ПВР/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения