Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4004-ПВР
София, 12 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалби от Борис Цветков Цветков срещу решение № 144-ПВР от 10.11.2016 г. на РИК 24 – София

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № ПВР-10-71 от 11.11.2016 г. от Борис Цветков Цветков срещу решение № 144-ПВР от 10.11.2016 г. на РИК 24 – София. В жалбата е посочено, че Борис Цветков подава жалбата в качеството си на председател на РС на БСП – Искър. След изложението на жалбата е посочено, че Борис Цветков е застъпник на ИК с председател Стефан Данаилов, издигнал за кандидат за президент и вицепрезидент Румен Радев и Илияна Йотова. Към жалбата са приложени: снимков материал и сканирано копие на жалбата с подпис.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № ПВР-10-76/12.11.2016 г. от Борис Цветков Цветков, застъпник на ИК на кандидат-президентска двойка Радев – Йотова, председател на РС на БСП – Искър, срещу решение № 144-ПВР от 10.11.2016 г. на РИК 24 – София, и действия на кмета на район „Искър“ и на 4 лица, придвижващи се с товарен автомобил без посочен регистрационен номер, брандиран от всички страни с логото на частна чуждестранна компания, но общински по думите на кмета на район „Искър“. Жалбата не е подписана. Към жалбата са приложени писмо от РС на БСП – Искър, до кмета на Столична община с вх. № СОА16-СГО1-427/19.10.2016 г., снимков материал, сканирано копие на жалбата с вх. № ПВР-10-71/11.11.2016 г. от Борис Цветков с подпис, приемателно-предавателен протокол от 11.10.2016 г. между Столична община, район „Искър“, и Борис Цветков, и удостоверение за застъпник на Борис Цветков Цветков № 1-143/26.10.2016 г. на РИК 24 – София.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. № ПВР-15-327/11.11.2016 г. от РИК 24 – София, за комплектуване на преписката по жалбата по искане на Централната избирателна комисия. Към писмото са приложени: решение № 144-ПВР от 10.11.2016 г. на РИК 24 – София, протокол № 26 от 10.11.2016 г. от заседание на РИК 24 – София, заповед № СОА16-РД09-1218/29.09.2016 г. на кмета на Столична община за определяне местата за поставяне на агитационни материали в предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Решението е оспорено с твърдение за неправилност поради основаването му на грешна информация, както и за незаконосъобразност. Изложени са твърдения за съществени нарушения на процесуалните правила, тъй като при разглеждане на постъпилия в РИК 24 – София, сигнал от ПП ГЕРБ чрез Цветомир Петров Паунов с вх. № 262/10.11.2016 г. не е поискано становището на инициативния комитет, представляван от Стефан Данаилов, издигнал кандидатската листа на кандидата за президент Румен Радев и за вицепрезидент Илияна Йотова. В жалбите са изложени твърдения, че поставянето на агитационните материали е съгласувано със Столична община с уведомително писмо с вх. № СОА16-СГО1-427/19.10.2016 г. Оспорват се твърденията в сигнала за местоположението на агитационните материали, като се поддържа становище, че част от материалите са поставени на частна собственост, на места, които не са общинска собственост, на места, изрично упоменати в горепосоченото писмо, като не пречат на движението на пешеходци и автомобили и не замърсяват околната среда. Оспорва се твърдението, че материалите са поставени на спирки на градския транспорт, по бул. „Христофор Колумб“, на изходите на метростанция „Дружба“, както и че в район „Искър“ има детски градини с № 185 и № 144. Счита, че поставянето на агитационни материали на по-малко от 50 метра от местата за гласуване в дни, предхождащи деня за размисъл и изборния ден, не е нарушение на Изборния кодекс. Счита за необосновано твърдението, че е извършена проверка от районната избирателна комисия, тъй като няма приложена каквато и да е официална информация от район „Искър“. Направено е искане за отмяна на решение № 144-ПВР като незаконосъобразно, недоказано и несъобразено с ИК и законите и не почиващо на верни и доказани факти и обстоятелства. Направено е искане РИК 24 – София, и Централната избирателна комисия да постановят решения, санкциониращи действията на кмета на район „Искър“ и на служители от районната администрация.

Централната избирателна комисия намира жалбата за подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на РИК 24 – София, а разгледана по същество за неоснователна.

С оспореното решение № 144-ПВР от 10.11.2016 г. на РИК 24 – София, на кмета на район „Искър“ е указано да се премахнат поставените в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК агитационни материали. Решението е постановено по сигнал с вх. № 262/10.11.2016 г. и заведен под № 15 в регистъра на жалбите и сигналите, подаден от Цветомир Петров Паунов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“. В посочения сигнал се твърди, че е налице незаконосъобразно поставяне на територията на район „Искър“ на агитационни материали – плакати и транспаранти на кандидата на инициативен комитет Румен Радев върху публична общинска собственост извън местата за поставяне на агитационни материали, определени със заповедта на кмета на Столична община, както и в райони на училища и детски градини, което според лицето, подало сигнала, е забранено от Изборния кодекс. В 11 пункта са посочени локациите на поставяне на агитационните материали. От мотивната част на решението е видно, че към сигнала е приложен снимков материал, от който се установява местоположението на поставените агитационни материали. Районната избирателна комисия 24 – София, е извършила служебна проверка чрез представители на районната администрация, от която са се потвърдили изложените в сигнала обстоятелства. Приложеното към жалба с вх. № ПВР-10-76/12.11.2016 г. писмо вх. № СОА-16-СГО1-427/19.10.2016 г. на председателя на РС на БСП – район „Искър“, Борис Цветков е видно, че Столична община е информирана с посоченото писмо за организирането на информационни пунктове за срещи на открито и за събиране на различни подписки за граждански инициативи и политически кампании от 21.10.2016 г. на следните места в район „Искър“, изчерпателно описани в писмото, както и че за провеждането на мероприятията ще бъде организирано разгласяването им с нагледни материали. От посоченото писмо не се установява да е дадено разрешение на описаните в него места да се поставят агитационни материали в подкрепа на предизборната кампания на кандидатите за президент и вицепрезидент Румен Радев и Илияна Йотова, издигнати от инициативен комитет, представляван от Стефан Данаилов.

На проведеното на 12 ноември 2016 г. заседание на Централната избирателна комисия постъпи предложение от докладчика Владимир Пенев жалбата да бъде оставена без разглеждане поради липса на правен интерес от подаването й. Жалбоподателят няма правен интерес от подаване на жалбата в качеството му на председател на РС на БСП – Искър, доколкото кандидатската листа за президент и вицепрезидент на Румен Радев и Илияна Йотова е издигната от инициативен комитет, представляван от Стефан Данаилов. Жалбоподателят няма правен интерес от подаване на жалбата в качеството му на застъпник на кандидатската листа за президент и вицепрезидент на Румен Радев и Илияна Йотова, издигната от инициативен комитет, представляван от Стефан Данаилов, доколкото според разпоредбата на чл. 120, ал. 1, т. 9 от ИК същият има право да подава жалби и сигнали за нарушения в изборния процес. Посочената разпоредба не легитимира право на жалба на застъпник на кандидатска листа срещу решение на районна избирателна комисия, постановено по сигнал или жалба, който не е подаден от него. Освен това е отпаднал правният интерес от подаването на жалба, доколкото съгласно чл. 342, ал. 3 от ИК предизборната кампания в случай на произвеждане на нов избор (втори тур) в изборите за президент и вицепрезидент на републиката започва от определяне на кандидатите и продължава до 24 часа преди изборния ден. Следователно предизборната кампания е приключила към момента на разглеждане на настоящите жалби. При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, като от присъстващите в залата 19 членове на комисия за направеното предложение за оставяне на жалбата без разглеждане поради липса на правен интерес гласуваха 11 – Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Владимир Пенев, Румен Цачев, Емануил Христов, Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков и Мария Мусорлиева, а против – 8 членове – Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч Солакова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Александър Андреев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.

По време на провеждане на заседанието в зала бе направено предложение от Росица Матева оспореното решение да бъде отменено, а преписката върната на РИК 24 – София, с указания да бъдат предприети необходимите действия за установяване на всички относими към първоначално подадения сигнал факти и обстоятелства. При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, като от присъстващите в залата 20 членове на комисия за направеното предложение за отмяна на оспореното решение и връщане на преписката на РИК 24 – София, за ново произнасяне гласуваха 8 – Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч Солакова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Александър Андреев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов и Таня Цанева, а против – 11 членове – Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Емануил Христов и Мария Мусорлиева.

От докладчика по жалбите Владимир Пенев беше направено предложение жалбите да бъдат оставени без уважение като неоснователни. При съпоставяне на заповед № СОА16-РД09-1218/29.09.2016 г. с местата, описани в оспореното решение № 144-ПВР от 10.11.2016 г. на РИК 24 – София, е видно, че нито едно от местата, за които е подаден сигналът за неправомерно разпространение на агитационни материали, не съвпада с местата, разрешени в посочената заповед за поставяне на агитационни материали. Към жалбата не са приложени документи, от които да е видно съгласието на собственика за поставяне на агитационни материали във връзка с твърдението на жалбоподателя, че такива са поставяни на имоти частна собственост. Неоснователно е оплакването за необоснованост на оспореното решение и за допуснати съществени процесуални нарушения. При разглеждане на сигнала РИК 24 – София, е извършила служебна проверка, която е потвърдила изложените в сигнала обстоятелства. Неоснователни са и оплакванията за предприемане на действията за премахване на агитационните материали преди влизане на оспореното решение в сила, тъй като същото подлежи на незабавно изпълнение. При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, като от присъстващите в залата 20 членове на комисия за направеното предложение за оставяне на жалбата без уважение като неоснователна гласуваха 12 – Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Владимир Пенев, Румен Цачев, Емануил Христов, Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Ивайло Ивков, Цветозар Томов и Мария Мусорлиева, а против – 8 членове – Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч Солакова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Александър Андреев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения