Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3999-НР
София, 11 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: анализ на несъответствията между повторно въведените данни от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в РИК, от гласуването в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Централната избирателна комисия на основание чл. 346 от ИК и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление извърши повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК за гласуването в националния референдум на 6 ноември 2016 г., при което са констатирани несъответствия в 345 от 12 340 протоколи на СИК. Централната избирателна комисия извърши проверка на всеки един от тези 345 протокола, в резултат на която установи следното:

 1. В 44 протокола на СИК, описани в Приложение № 1 към настоящото решение, се установи грешка при попълване на т. 4 от протокола „Брой на намерените бюлетини в кутията без плик“. В тази точка е записано число, съответстващо на броя на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове по т. 3 от протокола и/или на броя на гласувалите според подписите в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата) по т. 2 от протокола.

Анализът на тези протоколи показва, че според установените резултати, посочени в т. 5.1., т. 5.2. и т. 5.3. и т. 6, в тези секции са гласували брой гласоподаватели, посочени в т. 2, съответно в т. 3. Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление гласуването в референдум се извършва, като гласоподавателят поставя бюлетината в плик. От данните в протоколите е видно, че след извършеното преброяване от СИК на действителните и недействителните бюлетини (гласове) е налице валидно гласуване, извършено с поставени в плик бюлетини.

Следователно в тези протоколи е допусната очевидна фактическа грешка, изразяваща се в повторение на числата по т. 3 и т. 2 в т. 4 от протокола, защото вотът на гласоподавателите вече е отчетен в т. 3. Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че посоченото в т. 4 на тези протоколи число е очевидна фактическа грешка, направена при попълване на протокола, от което следва, че във всеки отделен случай на тези протоколи числото в т. 4 е равно на „нула“.

 1. В 199 броя протоколи на СИК, описани в Приложение № 2 към настоящото решение е налице несъответствие на данните по т. 5.1., т. 5.2. и т. 5.3. (резултата от гласуването по всеки един от въпросите), сумирани за всяка точка поотделно с числото по т. 6 (недействителни бюлетини и празни пликове), и отнесени към числото по т. 3 (брой пликове, намерени в кутията). Причините за несъответствието могат да бъдат различни, като например при намерена в плик празна бюлетина или бюлетина със зачертани и шестте възможни отговора, тази бюлетина е описана и в т. 6 (което е правилно) и в буква „в“ на точки 5.1., 5.2 и 5.3. (което е неправилно). Налице са и случаи, в които сумите от числата по т. 5.1., т. 5.2. и т. 5.3. са различни, въпреки че същите следва да са равни. Констатира се също несъответствие на вписаните в т. 6, буква „а“ (недействителни бюлетини) и буква „б“ (празни пликове) данни, сборът от които трябва да е равен на числото по т. 6. Във всички тези случаи Централната избирателна комисия не може въз основа само на данните от протоколите на СИК да установи в какво се състои допусната грешка, така че същата да бъде коригирана. Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема числовите данни от тези протоколи без промяна.
 2. При съпоставка на данните по т. 2 и т. 3 от секционните протоколи се установява, че в 41 броя от протоколите на СИК, описани в Приложение № 3 от настоящото решение са вписани различни числа. Числата по тези точки следва да бъдат равни. Това несъответствие може да се дължи, от една страна, на неточно броене и вписване от СИК на данните и, от друга страна, на извършено гласуване без гласоподавателят да се е подписал в избирателния списък. Тези данни имат пряко отношение към данните, вписани в точки 5 и 6 от протоколите. Неточните вписвания водят до невъзможност от страна на Централната избирателна комисия да установи вярното в тези случаи.

Във връзка с горното Централната избирателна комисия констатира, че в част от протоколите на СИК извън страната в т. 2 от протокола не е записано числото на гласувалите според подписите в списъка или е записано число, което очевидно не съответства на броя на гласувалите в секцията гласоподаватели, поради което Централната избирателна комисия извърши повторно преброяване на подписите в  получените списъци, за да отстрани несъответствията.  

 1. В 34 броя от протоколите на СИК, описани в Приложение № 4 от настоящото решение се установи грешно посочване на броя на гласоподавателите според избирателния списък по т. 1 от протокола. В резултат на извършената проверка Централната избирателна комисия отстрани очевидните фактически грешки, констатирани в тези протоколи.

Предвид горното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 346, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Централната избирателна комисия одобрява анализа на несъответствията, който е Приложение № 5 към решението и окончателните числови данни от гласуването в националния референдум, и актуализира базата данни на резултатите от произведения национален референдум на 6 ноември 2016 г.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3477-НС / 13.06.2024

  относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

 • № 3476-НС / 13.06.2024

  относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

 • № 3475-НС / 13.06.2024

  относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения