Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3976-ПВР
София, 5 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Корнелия Добрева Маринова – кмет на община Ловеч, срещу решение № 250 от 02.11.2016 г. на РИК – Ловеч

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез РИК – Ловеч, с вх. № ПВР-15-246 от 03.11.2016 г. от Корнелия Добрева Маринова – кмет на община Ловеч, срещу решение № 250 от 02.11.2016 г. на РИК – Ловеч.

Към преписката, изпратена от РИК – Ловеч, са приложени: заверено копие от решение № 250 от 02.11.2016 г. на РИК – Ловеч, ведно с копие с отбелязване датата и часа на обявяването му на таблото за обявления на РИК – Ловеч, с данни за публикуването му на интернет страницата на РИК – Ловеч; заверено копие на протокол № 17 от 02.11.2016 г. на РИК – Ловеч, ведно с присъствен лист; заверено копие на жалба с вх. № 158/31.10.2016 г. от Корнелия Добрева Маринова – кмет на община Ловеч, до РИК – Ловеч; писмо вх. № ПВР-2016-058/31.10.2016 г. до кмета на община Ловеч; акт за публична общинска собственост от 22.08.2011 г.; скица на поземлен имот № 18444/25.05.2011 г. на СГКК – гр. Ловеч.

Решението е оспорено като незаконосъобразно. В жалбата се поддържа, че в мотивите на оспореното решение се изопачават наведените в първоначалната жалба твърдения, което е израз или на некомпетентност или на пристрастност на РИК – Ловеч. Оспорват се изложените в мотивите на решението като неверни. Изрично се заявява, че предмет на първоначалната жалба е само срещата в полза на ген. Радев в подкрепа на кандидатурата му с призив да се гласува за него, проведена на 21.10.2016 г. от Минчо Казанджиев, в общинско образователно учреждение по смисъла на чл. 182, ал. 1 от ИК – ученическо общежитие. Твърди се, че ученическото общежитие неправилно е посочено в подадения до общината сигнал като ползвано за клуб на БСП, което ползване е неправомерно. Твърди се, че Районната избирателна комисия – Ловеч, не е предприела действия за изясняване на казуса от фактическа страна. Поддържа се становище, че е налице нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК. Направено е искане за отмяна на решението, както и да бъде разпоредено да бъдат предприети действия по ангажиране на административнонаказателна отговорност на виновните лица за извършване на нарушение на Изборния кодекс.

В РИК – Ловеч, е постъпила жалба от Корнелия Маринова - кмет на община Ловеч, заведена с вх. № 158/31.10.2016 г. В нея се твърди, че в с. Александрово, област Ловеч, е била проведена предизборна среща в подкрепа на кандидата за президент на ПП „БСП“ ген. Румен Радев, съдържаща политическа предизборна агитация, призив и покана за осигуряване на подкрепа в изборите за кандидат-президента Румен Радев. Предизборната среща е била организирана и ръководена от члена на общинското ръководство на БСП и бивш кмет на община Ловеч Минчо Казанджиев. Твърди се, че срещата е проведена в помещението на ученическото общежитие в с. Александрово, област Ловеч. С жалбата се счита, че е налице нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК, тъй като ученическото общежитие представлява общинско учреждение и в него е недопустимо да се провежда предизборна агитация. Направено е искане за установяване на административнонаказателна отговорност на виновното лице. Към жалбата е приложено писмо вх. № ПВР-2016-058/31.10.2016 г. до кмета на община Ловеч, както и доказателства за общинския характер на ученическото общежитие. В приложеното писмо се твърди, че на 21.10.2016 г. е била проведена среща между Минчо Казанджиев и членове на БСП в столовата на долното училище (ползван за клуб на БСП).

Районната избирателна комисия – Ловеч, е разгледала подадената жалба на свое заседание от 02.11.2016 г. и е постановила оспореното решение № 250 от 02.11.2016 г., с което е оставила жалбата без уважение като неоснователна.

При разглеждане на жалбата в Централната избирателна комисия бе изразено становище, че жалбата е недопустима, тъй като кметовете на общини нямат правен интерес от оспорването на решения на районните избирателни комисии. Постъпи предложение за оставяне на жалбата без разглеждане като недопустима. Постъпилото предложение не събра необходимото мнозинство от две трети от присъствалите на заседанието членове на ЦИК.

Изразено бе становище, че оспореното решение е произнесено в рамките на компетентността на РИК – Ловеч, и е взето с необходимото според закона мнозинство, поради което е валидно. Постановеното от РИК – Ловеч, решение е правилно и законосъобразно. Районната избирателна комисия при разглеждането на жалбата е съобразила приложените към нея доказателства, извършила е тяхното обсъждане и е изложила надлежно мотиви за постановяване на оспореното решение. Действително в единственото доказателство, относимо към предмета на подадената жалба, а именно писмо с вх. № ПВР-2016-058/31.10.2016 г. не се съдържат данни за извършена предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК. Посоченото писмо е подписано от три лица и в него се твърди единствено, че е проведена среща между Минчо Казанджиев и членове на БСП. Не се съдържат твърдения за отправяне на призив за подкрепа на кандидат при участие в избори. Ето защо не може да се приеме, че са налице данни за нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК.

Изразено бе и становище, че оспореното решение е постановено при неизяснена фактическа обстановка. Доколкото е установен общинският характер на собствеността върху помещението, в което е извършено мероприятието на 21 октомври 2016 г., е възможно да е налице нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК в случай, че е извършена предизборна агитация. Обстоятелството дали е отправен призив за подкрепа в полза на регистриран кандидат за президент не е изследвано при разглеждане на жалбата в районната избирателна комисия, поради което оспореното решение да се отмени, а преписката да се върне на РИК – Ловеч.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение. От присъстващите в залата 17 членове на комисия за оставяне на жалбата без уважение гласуваха 11 – Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Росица Матева, Александър Андреев, Мартин Райков, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Камелия Нейкова, Катя Иванова и Бойчо Арнаудов, против гласуваха 6– Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Румен Цачев, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1868-НС / 31.03.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 • № 1867-НС / 31.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. и Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1866-НС / 31.03.2023

  относно: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

 • всички решения