Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 396-ЕП
София, 23 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Истината за Стара Загора“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14 от 20.05.2019 г. от сдружение „Истината за Стара Загора“, представлявано от Янко Георгиев Янков, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

- удостоверение изх. № 38 от 21 май 2019 г. на Старозагорски окръжен съд, удостоверяващо, че СНЦ „Истината за Стара Загора“ е регистрирано в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите;

- пълномощно от Янко Георгиев Янков – председател на УС, в полза на 283 (двеста осемдесет и три) лица – представители на сдружение „Истината за Стара Загора“;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 283 (двеста осемдесет и три) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК, което се установява от представеното удостоверение на Старозагорски окръжен съд, за сдружението.

На 20.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Истината за Стара Загора“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 278 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

За 5 лица са установени несъответствия, както следва:

Име, презме и фамилия Несъответствия
Иванка Величкова Генчева Лицето е регистрирано за анкетьор от
„ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП” ЕООД
Славена Георгиева Керякова Славена Георгиева Керякова (ЕГН:…) –
Имената на лицето не съвпадат с НБД Население
(СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА КИРЯКОВА)
Стоянка Тодорова Карабакова Стоянка Тодорова Карабакова (ЕГН: …) –
Имената на лицето не съвпадат с НБД Население
(СТОЯНКА ТОДОРОВА КАБАКОВА)
Донка Пенчева Карафезиева Донка Пенчева Карафезиева (ЕГН: …) –
Имената на лицето не съвпадат с НБД Население
(ДОНКА ПЕНЧЕВА КАРАФИЗИЕВА)
Светлана Иванова Добрева Лицето се повтаря в списъка

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Истината за Стара Загора“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 278 (двеста седемдесет и осем) упълномощени представители на сдружение „Истината за Стара Загора“ за страната, както следва:

Име, презиме и фамилия
1. Гергана Тодорова Стойкова
2. Радостина Стойчева Стоянова
3. Диана Русева Семова
4. Мария Митева Петкова
5. Мариана Мавродиева Иванова
6. Тодорка Цветкова Христова
7. Пламен Ангелов Денев
8. Живка Недева Маринова
9. Анастасия Василева Иванова
10. Гроздана Иванова Стойчева
11. Райчо Атанасов Найденов
12. Павлин Георгиев Хаджиев
13. Веска Иванова Славова
14. Теньо Добрев Минчев
15. Донка Славова Митева
16. Стоянка Сталинова Трайкова
17. Красимира Минчева Василева
18. Христина Неделчева Колева
19. Емил Димов Русанов
20. Янка Стефанова Танева
21. Димитър Димов Иванов
22. Лидия Атанасова Велкова
23. Мая Костова Стайкова
24. Славейка Грозева Стоянова
25. Ваньо Тодоров Василев
26. Деяна Ганчева Кунева
27. Иванка Костова Георгиева
28. Радостина Тончева Рачева
29. Теодор Митев Тотев
30. Красимира Георгиева Куманова-Иванова
31. Румяна Тенева Грозева
32. Танчо Иванов Танев
33. Ивелин Кристиянов Харбов
34. Ралица Димова Иванова
35. Петко Иванов Желков
36. Николай Христозов Георгиев
37. Недялка Велева Илчева
38. Радостина Георгиева Желязкова
39. Веселина Стефанова Георгиева
40. Нейчо Ройдев Нейков
41. Катя Желева Грозева
42. Пенка Енева Георгиева
43. Димка Янкова Танева
44. Пламен Стефанов Иванов
45. Красимир Генчев Минчев
46. Веселина Иванова Антич
47. Септемврина Денчева Барова
48. Евгения Димитрова Ганчева
49. Недялка Делчева Калева
50. Таня Димитрова Сиракова
51. Иван Митков Стойнов
52. Саркис Онник Агопян
53. Марин Николов Ковачев
54. Жечка Кръстева Анастасова
55. Мирослава Тодорова Бегликчиева
56. Маринела Тодорова Дочева
57. Генка Тодорова Димова
58. Мария Петкова Манева
59. Красимир Христов Тодоров
60. Танка Йорданова Желева
61. Станимир Костадинов Станчев
62. Димитринка Иванова Бончева
63. Даниела Русева Василева
64. Иван Георгиев Иванов
65. Марияна Георгиева Иванова
66. Бонка Петрова Койчева
67. Елка Стефанова Дачева
68. Стоян Атанасов Стоянов
69. Валентина Ангелова Тодорова
70. Цветелина Иванова Тенева
71. Галя Колева Караиванова
72. Силвия Русева Русева
73. Златина Тенева Василева
74. Минка Нейчева Стоева
75. Деян Иванов Пенев
76. Евдокия Андреева Несторова
77. Росен Иванов Русев
78. Капка Петрова Хаджиева
79. Иванка Вълчева Харитонова
80. Жасмина Георгиева Маркова
81. Павлина Георгиева Ташкова
82. Светлана Иванова Добрева
83. Йордан Димитров Йорданов
84. Станка Митева Димитрова
85. Донка Нанева Иванова
86. Пламена Иванова Мъглова
87. Росица Тилкова Николова
88. Стойчо Иванов Стойков
89. Мария Нейкова Маврева
90. Стоянка Иванова Михайлова
91. Тенчо Панев Господинов
92. Миньо Михайлов Москов
93. Иван Митков Иванов
94. Красимира Валентинова Колева
95. Мина Генова Иванова
96. Милена Иванова Апостолова
97. Йорданка Тодорова Късъджикова
98. Добринка Стойнова Бойчева
99. Галя Пройчева Рачева
100. Паолина Видева Йовчева
101. Мирена Георгиева Тонева
102. Емилия Нунева Енева
103. Елена Светлозарова Минкова- Иванова
104. Елисавета Динева Славова
105. Мария Стефанова Иванова
106. Ваня Петева Петкова
107. Кънчо Иванов Кънев
108. Илия Стефанов Цветков
109. Димитринка Стоилова Георгиева
110. Стоянка Георгиева Иванова
111. Пенка Михайлова Русева
112. Виолета Делчева Кръстева
113. Минка Господинова Бонева
114. Иванка Добрева Рашева
115. Жанета Неделчева Колева
116. Недялка Стефанова Вътева
117. Минка Неделчева Петкова
118. Надежда Стойчева Вълева
119. Райна Иванова Иванова
120. Ганка Нанева Павлова
121. Иванка Пенчева Михайлова
122. Данаил Стойчев Тодоров
123. Александър Станчев Тумангелов
124. Данчо Желев Вълчев
125. Иван Йорданов Иванов
126. Иван Стайков Стоянов
127. Снежана Дончева Дунева
128. Златка Митева Нейчева
129. Ирина Генова Генева
130. Недялка Петрова Недялкова
131. Стоянка Атанасова Радева
132. Пенка Господинова Колева
133. Вера Христова Христозова
134. Денка Танева Генчева
135. Димка Колева Кирева
136. Драганка Петрова Колева
137. Пенко Тенев Пеев
138. Жулиета Стоянова Желева
139. Дочка Христова Кирова
140. Красимира Димитрова Златева
141. Теодора Стефанова Димитрова
142. Даниела Маринова Стефанова
143. Лиляна Йорданова Стоянова
144. Димитър Радев Димитров
145. Катя Димитрова Димитрова
146. Ангел Миленов Славилов
147. Нели Валентинова Георгиева
148. Красимира Иванова Русева
149. Христина Тодорова Кръстева
150. Петко Георгиев Георгиев
151. Екатерина Колева Йовчева
152. Драгомир Атанасов Демирев
153. Златка Гинева Жекова
154. Павлина Кънчева Иванова
155. Динка Христова Карагьозова
156. Недка Стайкова Русева
157. Стоян Михов Цветков
158. Рилета Димитрова Димитрова
159. Деница Николаева Найденова
160. Петър Алеков Арбалиев
161. Петко Костов Камбуров
162. Диана Михайлова Янева
163. Мима Петрова Христова
164. Жаклина Динкова Иванова
165. Кольо Иванов Профиров
166. Грозданка Недялкова Георгиева
167. Стояна Желязкова Инджова
168. Недялко Георгиев Инджов
169. Жана Алексиева Желева
170. Димитър Стоянов Стаматов
171. Робърт Минчев Стефанов
172. Стефан Минчев Стефанов
173. Иван Дичев Иванов
174. Георги Христов Димитров
175. Димитър Василев Василев
176. Мария Иванова Кърджилова
177. Таня Стефанова Вълкова
178. Лалка Иванова Габарова
179. Катя Тодорова Алексиева
180. Мария Богданова Алексиева
181. Данаил Пенчев Йовчев
182. Цветомира Георгиева Денинска- Йовчева
183. Светлана Миткова Денинска
184. Николай Стоянов Димитров
185. Дончо Пенчев Габаров
186. Любчо Ламбов Чоков
187. Калина Георгиева Прангова
188. Данчо Ненов Йовков
189. Иванка Иванова Йовкова
190. Валентин Маринов Вълчев
191. Стефка Димитрова Загорова
192. Минка Илиева Иванова
193. Николай Стоянов Денчев
194. Соня Николаева Алексиева
195. Бойка Любенова Караджова
196. Тошо Кънчев Ненков
197. Елена Николова Орачева
198. Пламена Младенова Иванова
199. Панайот Бориславов Борисов
200. Недялко Тенев Грозев
201. Соня Стайкова Стамова
202. Светослав Димов Славчев
203. Василка Христова Кирчева
204. Милен Кънчев Топозлиев
205. Мирослав Йорданов Петров
206. Димитър Христов Димитров
207. Виолета Стоева Димитрова
208. Стоянка Стойкова Ангелова
209. Ивелина Милкова Стойкова
210. Недка Пенева Чакърова
211. Мария Георгиева Манева
212. Росица Любомирова Пеева
213. Николай Иванов Караджов
214. Росен Бончев Динев
215. Любов Стойчева Запрянова
216. Мариета Рафонова Аврамова-Запрянова
217. Демир Илиев Манчев
218. Румен Русев Райчев
219. Андон Андонов Иванов
220. Митко Иванов Иванов
221. Катя Кръстева Колева
222. Мария Ганчева Недялкова
223. Николина Костадинова Митева
224. Сашо Петков Арабов
225. Жельо Димитров Колев
226. Христо Тодоров Тодоров
227. Даниел Тихомиров Колев
228. Динка Динева Генчева
229. Таня Колева Кръстева
230. Стайно Кирилов Стайнов
231. Мария Костова Алексиева
232. Димитър Богданов Алексиев
233. Илдъз Джеферова Бозукова
234. Диана Иванова Щерева
235. Николай Стефанов Стойков
236. Божик Тодоров Божиков
237. Тодорка Атанасова Димова
238. Тонка Драганова Кирева
239. Милена Динева Пенева
240. Росица Николаева Бакалова
241. Георги Станиславов Ненов
242. Танка Стойчева Топозлиева
243. Елена Алексеевна Рябченко
244. Светла Бойчева Русева
245. Елена Дамянова Симеонова
246. Румяна Николова Драганова
247. Георги Михов Шумов
248. Надежда Стефанова Дончева
249. Дянка Иванова Манолова
250. Тодор Петров Тодоров
251. Емилия Александрова Тодорова
252. Донка Кирева Денчева
253. Милен Минчев Пеев
254. Катерина Цветанова Пеева
255. Анна Димитрова Стайкова
256. Атанас Сандев Атанасов
257. Петко Димов Петков
258. Десислава Бисерова Атанасова
259. Диана Методиева Маринова
260. Стефко Иванов Колев
261. Даниела Михова Петкова
262. Мариана Руменова Манолска
263. Бонка Иванова Цанева
264. Добромир Дамянов Николов
265. Ангел Тотев Цанев
266. Мария Дечкова Райкова
267. Юлия Николаева Гарванска
268. Дешка Неделчева Арнаудова
269. Тодор Николов Бракалов
270. Емилия Господинова Пенчева
271. Димитрина Христова Бориславова
272. Силвия Стайкова Стамова
273. Силвия Димова Пенева
274. Илияна Иванова Добрева
275. Атанаска Димитрова Янева
276. Иван Цочев Иванов
277. Христина Христова Алексиева
278. Теодора Димитрова Манова-Тодорова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 27.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Нова Загора

  • № 1164-МИ / 27.05.2022

    относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1163-МИ / 27.05.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

  • всички решения