Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3911-ПВР/НР
София, 1 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 3792-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК за регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № ПВР-18-12/31.10.2016 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, с което ни уведомяват, че регистрираната с Решение № 3792-ПВР/НР от 18.10.2016 г. на ЦИК като наблюдател в страната Сабина Владимирова Маркова в изборния ден ще бъде извън страната и няма да може да осъществява функцията си на наблюдател в страната. Предвид изложеното се прави искане Сабина Владимирова Маркова да бъде регистрирана като наблюдател извън страната и съответно да й се издаде ново удостоверение.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 3792-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК:

РЕГИСТРИРА Сабина Владимирова Маркова, ЕГН …, като наблюдател извън страната на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На регистрирания наблюдател да се издаде ново удостоверение за наблюдател извън страната.

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3792-ПВР/НР/

Календар

Решения