Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3792-ПВР/НР
София, 18 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление с вх. № 2 (2-1) от 13.10.2016 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, представлявано от Антоанета Димитрова Цонева – председател, чрез упълномощения представител Диана Ефтимова, регистрирана с Решение № 3787-ПВР/НР от 17.10.2016 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявлението (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева в полза на Диана Ефтимова; пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева, представляващ сдружението, в полза на 13 (тринадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., представен и на технически носител; 13 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 11 лица и извън страната 2 лица.

На 16.10.2016 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 13 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

При приемането на документите Централната избирателна комисия е констатирала, че две от декларациите не са представени в оригинал и е дала указания на сдружението в 3-дневен срок да бъдат представени оригиналите на декларациите. В указания срок в Централната избирателна комисия е постъпило пояснение от сдружението, че представените в ЦИК декларации на две лица са сканирани копия, тъй като същите са изпратени по електронен път от деклараторите, които живеят в чужбина. Към пояснението са приложени и доказателства за това, а именно разпечатки от e-mail пощите на тези лица до сдружението.

Централната избирателна комисия приема, че тези лица, макар и да отговарят на всички други изисквания на ИК и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, към настоящия момент не следва да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. Същите ще бъдат регистрирани, след като сдружението представи в Централната избирателна комисия оригинални декларации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 11 (единадесет) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

В страната

1.

Давид Стефанов Джамбазов

2.

Велко Бориславов Милоев

3.

Нора Рашкова Григорова

4.

Апостол Валентинов Апостолов

5.

Сабина Владимирова Маркова

6.

Дмитрий Димитрович Иванов

7.

Мирослав Иванов Минчев

8.

Иван Ганчев Иванов

9.

Христо Петров Николов

10.

Антон Ангелов Ангелов

11.

Михаил Детелинов Паргов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3911-ПВР/НР/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения