Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 39-ЕП
София, 2 април 2014 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите, коалициите и независимите кандидати

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, предложение второ и т. 36, чл. 133, ал. 3, т. 5, чл. 135, чл. 140, ал. 3, т. 6, чл. 142, чл. 367 чл. 369 и чл. 370 от Изборния кодекс  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Централната избирателна комисия извършва проверка на списъците с подписите на избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България.

2. Централната избирателна комисия възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на регионалното развитие (ГД „ГРАО") проверката на данните по т. 1.

3. Централната избирателна комисия предава незабавно на ГД „ГРАО" на хартиен носител и в структуриран електронен вид списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5, по чл. 140, ал. 3, т. 6 и по чл. 367, ал. 2 от ИК.

4. Списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК, списъците по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК и списъците по чл.367, ал.2 от ИК се предават по опис от ЦИК на упълномощен за целта служител на ГД "ГРАО".

В описа се посочват:

- партията, коалицията или независимия кандидат;

- датата и часът на постъпване на списъците в ЦИК;

- броят на страниците (листовете);

- заявеният брой подписи на избиратели;

- техническия носител със списъка в структуриран електронен вид.

5. Главна дирекция „ГРАО" извършва проверката в следните срокове:

5.1. не по-късно от 12.04.2014 г. (42 дни преди изборния ден) на списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК и списъците по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК на партиите, съответно коалициите;

5.2. не по-късно от 27.04.2014 г. (27 дни преди изборния ден) на списъците по чл. 367, ал. 2 от ИК на независимите кандидати.

6. Проверките на списъците по т. 4, извършвани от ГД „ГРАО" обхващат записите от имената и ЕГН за българските граждани или имената, ЛН и № и дата на удостоверението за пребиваване за гражданите на държавите - членки на ЕС при наличието на подпис.

След като в хода на проверката се установят 2500 коректни записа на избиратели за регистрация на партия, коалиция или независим кандидат ГД "ГРАО" прекратява проверката.

7. За резултата от проверката ГД „ГРАО" съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК, в който се посочват изрично следните данни:

- заявеният брой на избирателите в списъка;

- брой въведени и проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

* брой на лица под 18 години;

* брой повторени записи в същия списък;

* брой неверни и непълни имена;

* брой несъответствия между ЕГН и имена за българските граждани;

* брой несъответствия между имена и № и дата на удостоверението за пребиваване за гражданите на държавите - членки на ЕС;

* брой некоректни ЕГН;

* брой лица, участвали в предходни подписки.

Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите.

8. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по т. 4 въз основа на извършената от ГД „ГРАО" проверка.

При поискване от партия, коалиция или инициативен комитет, регистрирани за участие, Централната избирателна комисия предоставя в писмен вид данните от протокола по т. 7 и установения резултат за представените от партията, коалицията или инициативния комитет списъци при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

9. Когато в резултат на проверката, извършвана от ГД „ГРАО", и след изтичане на крайния срок за регистрация на партия, коалиция или кандидатска листа на независим кандидат, се установи, че регистрацията не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК за партия, съответно чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК за коалиция, или че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията се заличава с решение.

Решението за заличаване се съобщава веднага на партията, съответно на коалицията или инициативния комитет и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения