Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3890-ПВР/НР
София, 29 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на анкетьор на „Сова 5” АД , агенция, която е регистрирана да извършва социологическо проучване в изборния ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016 г. с Решение на ЦИК № 3866-ПВР/НР от 27 октомври 2016 г.

Постъпило е заявление към вх. № ПВР-17-7/28.10.2016 г. от „Сова 5” АД, подписано от представляващия и управител на дружеството Васил Тончев, за допълнителна регистрация на един анкетьор. С решение на ЦИК № 3866-ПВР/НР от 27 октомври 2016 г. „Сова 5“ АД е регистрирана като агенция, която да извършва социологически проучвания в изборния ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Приложен е списък на хартиен и на технически носител, съдържащ името на едно лице, предложено за анкетьор.

Предварителната проверка, извършена от „Информационно обслужване“ АД с вх. № ПВР-00-203 от 28.10. 2016 г., установи, че лицето, предложено за анкетьор, има навършени 18 години към датата на регистрация, не е регистрирано като анкетьор от други агенции, не е регистриран като наблюдател, застъпник или партиен представител и не е регистриран като кандидат за президент и вицепрезидент.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 от Изборния кодекс и Решение № 3703-ПВР/НР от 1 октомври 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА като анкетьор предложеното от агенцията упълномощено лице, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

На регистрирания анкетьор да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения