Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 386-ЕП
София, 15 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на „МЕДИАНА“ ООД, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-17-6 от 14.05.2014 г. от „МЕДИАНА" ООД, с ЕИК 831598856, представлявана от Кольо Петров Колев, чрез Весела Стефанова Писева - пълномощник, за регистрация на „МЕДИАНА" ООД като на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 36 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние № 20140512102158 от 12.05.2014 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието - оригинал; пълномощно от Кольо Петров Колев в полза на Весела Стефанова Писева; два екземпляра списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на социологическото проучване в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

След направената проверка на предложените от агенцията лица за анкетьори, резултатът от която е представен с вх. № ЕП-00-309 от 15.05.2014 г. на ЦИК се установи, че Светла Милева Кунчева, Иван Пенчев Илиев, Велиянка Ганева Славова, Димитър Иванов Ганев, Лалка Димитрова Георгиева, Николай Стоянов Колев, Дарина Станчева Димитрова са регистрирани като анкетьори в други социологически агенции, а Въчо Енчев Грозев е регистриран като наблюдател.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 279-ЕП от 3 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „МЕДИАНА" ООД, гр. София, с ЕИК 831598856, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията лица съгласно списък, приложен към настоящото решение. 

ОТКАЗВА да регистрира като анкетьори лицата Светла Милева Кунчева, Иван Пенчев Илиев, Велиянка Ганева Славова, Димитър Иванов Ганев, Лалка Димитрова Георгиева, Николай Стоянов Колев, Дарина Станчева Димитрова и Въчо Енчев Грозев.

„МЕДИАНА" ООД да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения