Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 381-ЕП
София, 22 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Европа и правата на българските граждани“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 13 от 20.05.2019 г. от сдружение „Европа и правата на българските граждани“, представлявано от Камен Красимиров Харизанов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

- удостоверение изх. № 20190517123651 от 17 май 2019 г. на Агенция по вписванията – Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, удостоверяващи вписаните обстоятелства по партидата на сдружение „Европа и правата на българските граждани“;

- пълномощно от Камен Красимиров Харизанов – председател на УС, в полза на 308 (триста и осем) лица – представители на сдружение „Европа и правата на българските граждани“;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 308 (триста и осем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От приложеното удостоверение изх. № 20190517123651 от 17 май 2019 г. на Агенция по вписванията – Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, по ЕИК на сдружението, т. 17а е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК, което се установява от представеното удостоверение на Агенцията по вписванията – Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, за сдружението.

На 21.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Европа и правата на българските граждани“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 266 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

За 42 лица са установени несъответствия, както следва:

Име, презиме, фамилия Несъответствие
Александрина Константинова Константинова Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Андрей Александров Станков Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Анка Христова Петрова Лицето е регистрирано като член на СИК 30601075
Антон Неделчев Антонов Антон Неделчев Антонов (ЕГН:……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (АНДОН НЕДЕЛЧЕВ АНДОНОВ)
Борис Даринов Донев Борис Даринов Донев (ЕГН: ……...) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (БОРИС ТРИФОНОВ ДОНЕВ)
Валентина Данева Йорданова Лицето е регистрирано като член на СИК 30601032
Валентина Иванова Генева Валентина Иванова Генева (ЕГН: ……………- Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ГЕНОВА)
Васко Йорданов Боев Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Венцисав Генов Миланов Венцисав Генов Миланов (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ВЕНЦЕСЛАВ ГЕНОВ МИЛАНОВ)
Галин Николаев Генов Лицето няма навършени 18 години
Георги Георгиев Колев Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Георги Петров Зоин Георги Петров Зоин (ЕГН: ……………) - Лицето е починало
Дилян Росенов Петков Дилян Росенов Петков (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДЕЛЯН РОСЕНОВ ПЕТКОВ)
Димитра Иванова Тодорoва Димитра Иванова Тодорoва (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ДИМИТРА ИВАНОВА ТОДОРОВА)
Евдокия Антонова Кръстева Евдокия Антонова Кръстева (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕВДОКИЯ АНТОВА КРЪСТЕВА)
Eлвира Любенова Петрова Eлвира Любенова Петрова (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕЛВИРА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРАНОВА)
Елиф Ердинчова Чефкиева Елиф Ердинчова Чефкиева (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕЛИФ ЕРДИНЧОВА ШЕФКИЕВА)
Емилия Петрова Бурзанова Емилия Петрова Бурзанова (ЕГН:7610027913) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА БУРНАЗОВА)
Желю Михалев Желев Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Иванка Иванова Гайдарджиева Иванка Иванова Гайдарджиева (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИВАНКА ИВАНОВА ГАЙДАРЖИЕВА)
Калина Маринова Баракова Калина Маринова Баракова (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КАЛИНА МАРИНОВНА БАРАКОВА)
Керанка Карамфилова Лефтерова Керанка Карамфилова Лефтерова (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КЕРАНКА КАРАНФИЛОВА ЛЕФТЕРОВА)
Киркор Артюн Метеосов Киркор Артюн Метеосов (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (КИРКОР АРТЮНОВ МАТЕОСОВ)
Кремена Георгиева Атанасова Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Любомира Йовова Андреева Лицето се повтаря в списъка с различни имена Любомира Йовова Андреева (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛЮБОМИРА ИВОВА АНДРЕЕВА)
Мария Венцеславова Готева Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Милкон Агопов Еновъкян Милкон Агопов Еновъкян (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МЕЛКОН АГОПОВ ЕНОВКЯН)
Мирослав Стефанов Босев Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Михайл Душев Янчев Михайл Душев Янчев (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (МИХАИЛ ДУШЕВ ЯНЧЕВ)
Наско Руменов Маринов Наско Руменов Маринов (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НАСКО РУМЕЛИНОВ МАРИНОВ)
Невена Илиева Векова Невена Илиева Векова (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (НЕВЕНКА ИЛИЕВА ВЕКОВА)
Нина Жеман Мехмед Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Огнян Йорданов Жеков Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Пламен Дамянов Янев Пламен Дамянов Янев (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ПЛАМЕНА ДАМЯНОВА ЯНЕВА)
Радослав Илиев Калудов Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Росица Велизарова Георгиева Лицето се повтаря в списъка с различни имена Росица Велизарова Георгиева (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ЛЮБОМИРА ИВОВА АНДРЕЕВА)
Руменка Петрова Стоянова Руменка Петрова Стоянова (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (РУМЯНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА)
Русанка Атанасова Ненович Русанка Атанасова Ненович (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (РУСАНКА АНАСТАСОВА НЕНОВИЧ)
Свилен Костадинов Мирчев Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)
Стоянка Купенова Колева Лицето е регистрирано като член на СИК 30605379
Танка Стоянова Петрова Танка Стоянова Петрова (ЕГН: ……………) - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население (ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ)
Юри Недков Михайлов Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Европа и правата на българските граждани“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 266 (двеста шестдесет и шест) упълномощени представители на сдружение „Европа и правата на българските граждани“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Александра Маринова Попова
2. Александра Янчева Янева
3. Александър Георгиев Трендафилов
4. Александър Руменов Иванов
5. Алексей Георгиев Алексиев
6. Ана Георгиева Николова
7. Ана Момчилова Христова
8. Ангелина Иванова Цонева
9. Ангелина Николаева Костадинова - Йовчева
10. Ангелина Маринова Тодорова
11. Ангелина Янкова Митова
12. Ангелинка Симеонова Добрева
13. Андрей Николаев Колев
14. Ани Ангелова Хаджиева
15. Анита Георгиева Янева
16. Анка Иванова Атанасова
17. Антон Дончев Василев
18. Антон Колев Чанев
19. Арменак Агоп Микаелян
20. Асен Димитров Асенов
21. Атанас Живков Козарев
22. Атанас Костадинов Атанасов
23. Атанаска Георгиева Маринова
24. Атанаска Дикова Атанасова
25. Атанаска Иларионова Донева
26. Ахмед Садък Ариф
27. Белуна Петрова Стоилова
28. Биляна Доксимова Доксимова
29. Бинка Иванова Янева
30. Божидар Стефанов Божидаров
31. Бончо Йозов Василчин
32. Борислав Маринов Маринов
33. Борислав Савов Терзиев
34. Валентин Петров Станев
35. Валентина Александрова Желева
36. Валентина Константинова Пехливанова
37. Валерий Александрович Жижко
38. Величка Николова Великова
39. Величка Христова Петкова
40. Венета Димитрова Иванова
41. Вера Бориславова Маринова
42. Вероника Любомирова Дамянова
43. Веселин Стефанов Петров
44. Веска Асенова Ангелова
45. Виктория Йорданова Чернева
46. Виолета Йорданова Иванова
47. Виолета Христова Маринова
48. Виолетка Николова Петрова
49. Виржиния Христова Стоянова
50. Владимир Николаев Панталеев
51. Владимир Петков Дебелецов
52. Владимир Станчев Христов
53. Владислав Ганчев Чакъров
54. Галин Галинов Зисов
55. Галина Димитрова Лазарова
56. Галина Наскова Георгиева
57. Гая Константинова Ламбрева
58. Георги Атанасов Атанасов
59. Георги Боревой Георгиев
60. Георги Димов Димитров
61. Георги Маринов Маринов
62. Георги Минков Сладкаров
63. Георги Тодоров Георгиев
64. Георги Томов Георгиев
65. Гинка Денева Петрова
66. Господинка Петрова Добрева
67. Данаил Витков Лунгулов
68. Данаил Шидеров Чаушев
69. Даниела Христова Христова
70. Демир Миленов Демиров
71. Демир Огнянов Христов
72. Десислава Атанасова Стоянова
73. Десислава Божидарова Стефанова
74. Десислава Данаилова Георгиева
75. Десислава Красимирова Михайлова
76. Десислава Сергеева Серафимова
77. Детелина Атанасова Божилова
78. Деян Любомиров Чавдаров
79. Диана Колева Николова
80. Диана Маринова Босева
81. Диана Николова Георгиева
82. Диана Щилиянова Захариева
83. Димитричка Маринова Терзиева
84. Димитър Андреев Михалев
85. Димитър Василев Кретски
86. Димитър Георгиев Георгиев
87. Димитър Димов Славов
88. Димитър Маринов Василев
89. Димитър Петков Димитров
90. Димитър Стойчев Пехливанов
91. Димо Димитров Славов
92. Димо Златев Димов
93. Диян Дочев Димов
94. Диянка Николова Неделчева
95. Добри Василев Петров
96. Добрина Димитрова Димитрова
97. Добринка Христова Николова
98. Евгения Атанасова Атанасова- Павлова
99. Елена Ангелова Василева
100. Елена Великова Ковачева
101. Елена Георгиева Алексиева
102. Ели Маринова Панайотова
103. Ели Юлиянова Мартинова
104. Елка Георгиева Дочева
105. Емил Атанасов Павлов
106. Емилия Стелиянова Калудова
107. Живка Златева Стоянова
108. Жоржета Михайлова Маринова
109. Злати Димов Златев
110. Златин Ангелов Атанасов
111. Златина Константинова Боева
112. Златка Гинчева Атанасова
113. Ивайло Веселинов Пеев
114. Иван Аврамов Иванов
115. Иван Атанасов Иванов
116. Иван Великов Иванов
117. Иванка Иванова Петрова
118. Иванка Русева Стоянова
119. Ивелин Иванов Момчев
120. Иво Иванов Илиев
121. Изабела Априямова Мисакова
122. Ирена Николова Хинева
123. Ирина Панайотова Георгиева
124. Йовчо Куртев Йовчев
125. Йордан Христов Маринов
126. Йорданка Михайлова Перкович
127. Йорданка Сергеева Серафимова
128. Йорданка Станчева Добрева
129. Йорданка Христова Стоянова
130. Керанка Иванова Гугоманова
131. Кирил Димитров Димов
132. Константина Николова Георгиева
133. Красимир Викторов Янкулов
134. Красимира Йорданова Линкова-Кафалийска
135. Красимира Младенова Паликарева
136. Красимира Стелиянова Хинева
137. Кристиян Недков Янакиев
138. Ксения Закарая - Момчева
139. Лилия Едуард Андреева
140. Лилия Радославова Калудова
141. Лъчезар Хараланов Божилов
142. Любица Димитрова Станчева
143. Любомира Иванова Петкова
144. Лятиф Исмаилов Кушчу
145. Магдалена Митева Вълкова
146. Марийка Костадинова Ангелова
147. Марийка Петкова Хараланова
148. Марийка Тодорова Славова
149. Марин Стефанов Пеев
150. Марин Стоянов Златев
151. Мария Желязкова Димитрова
152. Мария Йорданова Станчева
153. Мария Кирилова Иванова
154. Мария Липчева Иванова
155. Мария Николаева Игнатова
156. Марияна Георгиева Георгиева
157. Марияна Янчева Станкова
158. Миглена Йовчева Йовчева
159. Миглена Сандева Атанасова
160. Милан Георгиев Иванов
161. Милен Веселинов Маринов
162. Милен Демиров Огнянов
163. Милен Михайлов Радев
164. Милена Алексиева Петрова
165. Милена Георгиева Грозева
166. Милена Михайлова Димова
167. Милена Христова Стоянова
168. Милчо Милчев Иванов
169. Мильонка Николова Иванова
170. Мирослава Младенова Иванова
171. Михаил Каменов Андреев
172. Михал Петров Михалев
173. Момчил Дражев Великов
174. Надежда Милкова Димова
175. Надежда Стефанова Георгиева
176. Назмие Мустафова Алимова
177. Наталия Ангелова Младенова
178. Невелина Станева Колева
179. Недялка Георгиева Недева
180. Недялка Петрова Василева
181. Неждет Хасанов Алиев
182. Нела Савова Колева
183. Нели Маринова Георгиева
184. Нели Маринова Георгиева
185. Никола Душков Душев
186. Николай Атанасов Кръстев
187. Николай Атанасов Николов
188. Николай Бориславов Георгиев
189. Николай Йорданов Йорданов
190. Нина Георгиева Кърджиева
191. Нина Демирова Димитрова
192. Нина Тодорова Начева
193. Нуршен Мехмед Мехмед
194. Огнян Борисов Йоцов
195. Павел Янков Канев
196. Павлина Георгиева Тошева
197. Панайот Йорданов Маринов
198. Пенка Иванова Василева
199. Пенка Милчева Минчева
200. Пенка Никова Мирчева
201. Пеню Димитров Недев
202. Петър Димитров Богданов
203. Петър Иванов Петров
204. Петър Русанов Маринов
205. Петя Иванова Стоянова
206. Пламен Димитров Георгиев
207. Пламен Маринов Маринов
208. Пламен Христославов Христов
209. Полина Василева Герчева
210. Радка Иванова Кънова
211. Радка Илиева Дукова-Русева
212. Радослав Ивайлов Ковачев
213. Радостина Георгиева Димитрова
214. Радостина Росенова Стоянова
215. Радостина Русева Колева
216. Радостина Стоянова Угринова
217. Райна Ксатоева Вълканова
218. Ралица Върбанова Минова
219. Росен Александров Янакиев
220. Росица Димитрова Касабова
221. Румяна Любомирова Димитрова
222. Русанка Златева Славова
223. Руси Колев Русев
224. Светлана Томова Иванова
225. Светозар Тодоров Тодоров
226. Свилен Дочев Стойнешки
227. Симанка Василева Самоковска
228. Снежана Ангелова Христова
229. Ставрулка Георгиева Трифонова
230. Станимира Валентинова Димитрова
231. Станко Станков Иванов
232. Стела Сашова Еленкова
233. Стефан Емилов Левянски
234. Стефан Кирилов Михайлов
235. Стефка Петкова Влайкова
236. Стефка Среброва Чавдарова
237. Стефчо Атанасов Иванов
238. Стойка Иванова Чанева
239. Стойка Маркова Митева
240. Стоян Славов Славов
241. Стоян Василев Стоилов
242. Стоян Василев Стоянов
243. Стоян Ганчев Макавеев
244. Стоян Николов Русев
245. Стоянка Божидарова Стефанова
246. Стоянка Желязкова Славова
247. Таня Радославова Иванова
248. Татяна Петрова Кръстева
249. Теодора Петрова Пенева
250. Тошко Асенов Стоянов
251. Турхан Алиев Шабанов
252. Ферай Исмаилова Кабил
253. Филип Христофоров Христов
254. Хриска Михайлова Василева
255. Христиан Пламенов Маринов
256. Христина Стоянова Христова
257. Христина Цанкова Цанкова
258. Христо Атанасов Тодоров
259. Христо Борисов Евстратиев
260. Христо Василев Петров
261. Христофор Станчев Христов
262. Цветелина Николаева Цветкова
263. Чавдар Благойчев Петров
264. Янка Иванова Радославова
265. Янка Рускова Ангелова
266. Янко Красимиров Митов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения