Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3808 -ПВР
София, 19 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: нарушение по чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, извършено от доставчика на медийни услуги „РТЕ НЕТ“ ООД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № ПВР-20-384 от 18 октомври 2016 г. от председателя на Съвета за електронни медии Мария Стоянова. В същия се посочва, че във връзка с проведен мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. е установено, че при огласяване на резултати от социологическо проучване на АЛФА РИСЪРЧ, излъчено на 17.10.2016 г. в програма радио NOVA NEWS на доставчика на медийни услуги „PTE HET“ ООД, информацията за проучването не съдържа звуково съобщение за възложителя и за източниците на финансирането му, каквато информация следва да се съдържа веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето съгласно чл. 205, ал. 2 от ИК.

Към сигнала е приложен запис на аудио-материала на електронен носител.

В заседание на 19 октомври 2016 г. Централната избирателна комисия изслуша аудио-записа, при което установи, че в него действително се огласяват данни от социологическо проучване на АЛФА РИСЪРЧ за процентната подкрепа на определени кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето, на информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането му.

В чл. 205, ал. 1 от ИК е предвидено, че „От деня на обнародването в "Държавен вестник" на указа на президента, съответно на решението на Народното събрание за насрочване на съответния вид избор, до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му“. Съгласно ал. 2 на цитираната законова разпоредба, „Информацията по ал.1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето“.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 205, ал.1 и ал. 2 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги „PTE HET“ ООД при огласяване на резултати от социологическо проучване на АЛФА РИСЪРЧ, излъчено на 17.10.2016 г. в програма радио NOVA NEWS.

ОПРАВОМОЩАВА Председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установеното нарушение на „PTE HET“ ООД, с ЕИК: 201328105, със седалище и адрес на управление : област София (столица), Община Столична, гр.София 1124, район „Средец“, ж.к. „Яворов“, ул.“Николай В. Гогол“ № 6, представлявано от управителите: Атанас Иванов Генов, Николай Георгиев Янчовичин и Виолета Ангелова Петрова – заедно и поотделно.

След съставянето и връчването на акта, същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения