Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3803-ПВР/НР
София, 19 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на „АЛФА РИСЪРЧ” ООД като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпили са заявления с вх. № 1 от 12.10.2016 г. от „АЛФА РИСЪРЧ“ ООД, представлявана от Станислав Борисов Стоянов, чрез пълномощника Павел Александров Вълчев за регистрация като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Към заявленията (Приложение № 35-ПВР от изборните книжа и Приложение № 35-НР от книжата за референдума) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20161006101020 от 06.10.2016 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; изрично пълномощно от представляващото агенцията лице в полза на Павел Александров Вълчев; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на 285 анкетьори и номерата на избирателните секции, пред които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

Предварителната проверка с вх.№ ПВР-00-154/19.10.2016 г. на ЦИК, извършена от Информационно обслужване АД установява, че 267 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели, застъпници или партийни представители и не са регистрирани като кандидати за президент и вицепрезидент. Четири от лицата не отговарят на изискванията. Имената и единните граждански номера на 14 лица се повтарят повече от веднъж в списъка.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 от Изборния кодекс и Решение № 3703-ПВР/НР от 1 октомври 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „АЛФА РИСЪРЧ“ ООД, с ЕИК 121309392, като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията 267 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

Отказва регистрацията на:

Теодор Детелинов Данаилов, ЕГН …, тъй като е с невалидно ЕГН

Христо Петев Стефанов, ЕГН …, тъй като е с невалидно ЕГН

Денислава Тонева Тонева, ЕГН …, тъй като е с невалидно ЕГН

Ганка Иванова Мушикова, ЕГН …, тъй като е с невалидно ЕГН

„АЛФА РИСЪРЧ“ ООД, гр. София да се впише в публичните регистри на агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ в изборния ден/деня на референдума в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения