Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3795-ПВР/НР
София, 18 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: определяне реда за гласуване с подвижна избирателна кутия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 48, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г. имат избирателите/гласоподавателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.
 2. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 22 октомври 2016 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 23-ПВР/НР от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място, а за гласоподавателите в националния референдум – да имат постоянен адрес на територията на Република България към 8 август 2016 г.
 3. Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 23-ПВР/НР от изборните книжа) се подават до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник, като към тях се прилага копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя/гласоподавателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Преценката дали едно лице отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК, въз основа на представените медицински документи.

 1. Когато до 22 октомври 2016 г. са подадени поне 10 заявления – Приложение № 23-ПВР/НР от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с ПСИК, кметът на общината в същия срок уведомява РИК за броя на подадените заявления. Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Кметът на общината издава заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) и насрочва (определя дата, място и час) консултации (ако вече не са проведени такива едновременно с консултациите за състави на СИК) за състава на СИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 23 октомври 2016 г. (13 дни преди изборния ден).

Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на повече от едно населено място.

Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.

 1. Предложението на кмета за състав на ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до РИК не по-късно от 24 октомври 2016 г. (12 дни преди изборния ден).

Районната избирателна комисия, назначава ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия не по-късно от 26 октомври 2016 г. (10 дни преди изборния ден).

Ако не е направил предложение, кметът на общината изпраща на РИК протокола от консултациите и всички книжа, посочени в Решение № 3524-ПВР/НР от 16 септември 2016 г. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 от ИК.

 1. Когато има създадена секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срока по т. 1, може да подаде заявление (Приложение №23-ПВР/НР от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 31 октомври 2016 г. (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателните списъци за гласуване с подвижната избирателна кутия.
 2. Избирател, който има право да гласува с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК) може да бъде вписан в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 22 октомври 2016 г. първо е подал заявление за включване в списък за гласуване по настоящият му адрес – Приложение № 14-ПВР/НР от изборните книжа, и в същия срок подаде и заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия – Приложение № 23-ПВР/НР от изборните книжа) и ако преди това е бил включен в списъка по настоящия си адрес.
 3. Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно населено място, ако има подадени поне 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес, в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес, за изборите и за националния референдум.
 4. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени повече от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на ПСИК за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината.
 5. На територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват със заповед на кмета на общината или определен с негова заповед заместник-кмет на общината, съответно кмет на район за административен район. Те могат да обхващат територията на повече от един район.

Когато броят на заявленията за гласуване с подвижна избирателна секция от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е повече от 10, се образува отделна избирателна секция за обслужване на избирателите от този административен район.

Когато броя на заявленията за гласуване с подвижна избирателна секция от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е по-малко от 10, се образува обща избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, която обхваща територията на няколко съседни административни райони в рамките на съответния район по смисъла на чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 313, ал. 2 и във връзка с чл. 249, ал. 1 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения