Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3784-ПВР/НР
София, 14 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) чрез Иван Йорданов Цеков – упълномощен представител на от коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане), срещу решения с №№ 135, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 147, 148, 152, 155, 157, 159, 160, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 175 и 176, всички от 08.10.2016г. на РИК – Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № ПВР-15-64 от 11.10.2016 г. от коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) чрез Иван Йорданов Цеков – упълномощен представител на коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане), срещу решения с №№ 135, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 147, 148, 152, 155, 157, 159, 160, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 175 и 176, всички приети от РИК – Кюстендил, на 08.10.2016 г. за назначаване на съставите на СИК на територията на община Кюстендил.

Жалбоподателят счита, че оспорваните решения са незаконосъобразни, постановени при съществено нарушаване на принципите и разпоредбите на Изборния кодекс, заобикаляне на закона, съществено нарушаване на основните принципи на демокрацията и изискванията за честни и демократични избори. Сочи се, че при назначаване съставите на СИК на територията на община Кюстендил РИК – Кюстендил, е възприела изцяло предложението на кмета на община Кюстендил за съставите на СИК, без да се съобрази с предложенията и възраженията, направени от коалиция АБВ, като комисиите са назначени изцяло по предложението на кмета на общината, а не на политическите сили. Сочи се също така, че при проведените консултации при кмета изрично е направено възражение относно извършеното разпределение на представителите на коалиция АБВ в СИК, срещу предоставянето им на позиции в СИК в малки населени места с брой избиратели в изборния минимум за образуване на секции. Счита също така, че макар РИК – Кюстендил, формално да е спазила процентното съотношение в броя и представителите на коалиция АБВ в СИК, същата е нарушила разпоредбата на чл. 91, ал. 12 от ИК и имплицирания в него принцип за равномерно разпределение, гарантиращ обективност, честност и законност на изборния процес.

С оглед на гореизложеното жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени оспорените с жалбата решения на РИК – Кюстендил, и да постанови решение, с което да задължи РИК да разгледа предложенията на партиите, участници в консултациите, за съставите на СИК на територията на община Кюстендил в изпълнение принципите на демокрацията, осигурявайки честен и справедлив изборен процес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 г.

Към жалбата са приложени удостоверения за регистрация на коалиция АБВ, Решение № 725-НС/19.08.2014 г. на ЦИК, удостоверение за актуално състояние от 15.08.2016 г., пълномощни 2 бр. и възражение.

Централната избирателна комисия счита жалбата за допустима като подадена в срок и от лице с правен интерес от обжалването срещу подлежащ на обжалване акт на Районната избирателна комисия –Кюстендил, а разгледана по същество – за неоснователна, по следните съображения:

На 05.10.2016 г. в РИК – Кюстендил, е постъпило писмо от кмета на община Кюстендил с приложен протокол от 29.09.2016 г. от проведените при него консултации за назначаване на СИК на територията на община Кюстендил, ведно с всички изискуеми документи. Видно от съдържанието на приложения протокол от проведените консултации между представителите на политическите партии и коалиции е, че не е постигнато съгласие за назначаването на членовете на СИК на територията на община Кюстендил. Видно от приложения протокол единствено представителят на коалиция АБВ е изразил несъгласие с предложеното разпределение. Протоколът е подписан без особени мнения.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с изнесените в жалбата доводи и след като разгледа цялата преписката, счита, че при назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил РИК – Кюстендил, е спазила изцяло изискванията на Изборния кодекс, отнасящи се до условията за назначаване на съставите на СИК, включително изискванията на чл. 92 от ИК и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК, в което се съдържат методически указания за определяне съставите на секционните избирателни комисии на териториите на общините в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г.

На територията на община Кюстендил има 111 секционни избирателни комисии, от които 73 СИК с по 9 членове и 38 СИК по 7 членове или общо 923 членове на СИК. Съгласно методиката, приета с Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК, разпределението на членовете на СИК между парламентарно представените партии и коалиции е, както следва: ПП ГЕРБ – 340 членове, коалиция БСП лява България – 154 членове, партия ДПС – 121 членове, коалиция Реформаторски блок – 93 членове, коалиция ПФ-НФСБ и ВМРО – 69 членове, партия ББЦ – 57 членове, партия АТАКА – 44 членове и коалиция АБВ – 45 членове.

Централната избирателна комисия приема, че законодателят е предоставил изцяло в оперативната самостоятелност на РИК преценката какъв подход да възприеме при назначаването на съставите и ръководствата на СИК, спазвайки императивните норми на чл. 92, ал. 3, ал. 6 и сл. от ИК. При постановяване на обжалваните решения РИК –Кюстендил, е съобразила направените предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите, и е разпределила както длъжностите в ръководствата, така също и членовете в СИК в най-близка степен до направените от участниците предложения. Не е уважено единствено направеното до кмета на общината след приключване на консултациите предложение от коалиция АБВ за изменение на предложеното от него първоначално разпределение на длъжностите и членовете в част от секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил, с което коалиция АБВ иска разместване на квотата им от едни СИК да бъде прехвърлена в други СИК.

При назначаването на СИК на територията на община Кюстендил, РИК – Кюстендил, е спазила всички изисквания на Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК относно разпределението в ръководствата и съставите на СИК и е съобразила решенията си с тях.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия намира оспорваните решения за правилни, законосъобразни и обосновани, а жалбата срещу тях – за неоснователна.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26а във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс и Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) срещу решения с №№ 135, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 147, 148, 152, 155, 157, 159, 160, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 175 и 176, всички от 08.10.2016 г. на РИК – Кюстендил, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения