Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3776-МИ/НР
София, 13 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Тервел, област Добрич

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-90 от 13.10.2016 г. от Георги Начев Георгиев – упълномощен представител на ПП „Атака“ за община Тервел, област Добрич, да бъде назначен за член на ОИК – Тервел, Георги Живков Георгиев, на мястото на освободения с Решенние №3726-МИ/НР на ЦИК Николай Димитров Атанасов. Към предложението са приложени пълномощно, копие от диплома за висше образование и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал.3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Георги Живков Георгиев, ЕГН ..., за член на ОИК – Тервел, област Добрич.

На назначевия член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения