Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 377-НС
София, 3 юли 2021 г.

ОТНОСНО: организация на гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с Covid-19 в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. При произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се спазват всички въведени противоепидемични мерки с Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 г. в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 на министъра на здравеопазването и на главния държавен здравен инспектор от 16 юни 2021 г., основните от които са:

а) правилно носене на защитна маска за лице;

б) спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м между участниците в изборния процес;

в) периодична дезинфекция на ръцете на участниците в изборния процес;

г) периодична дезинфекция на контактните повърхности (включително подовете) и критичните точки в избирателната секция, в РИК и в местата на предаване на изборните книжа в деня преди изборите и след приключване на гласуването.

2. Длъжностни лица и органи, отговорни за спазване на въведените противоепидемични мерки при произвеждането на изборите:

а) в избирателната секция – председателят на СИК или определен с решение на СИК член на комисията;

б) в сградата, в която се помещава избирателната секция и около нея – кметът на съответната община или определени от него със заповед длъжностни лица;

в) в РИК и в местата, в които се отчитат резултатите от гласуването и се предават изборните книжа от СИК на РИК – председателят на РИК или определени с решение на РИК членове.

г) при предаването и при транспортирането на изборните книжа и материали – кметът на съответната община или определени от него със заповед длъжностни лица.

3. Кметовете на общини и областните управители осигуряват необходимите материали за спазване на основните противоепидемични мерки: маски, ръкавици, дезинфектанти (дезинфекционни станции), етилов спирт 75%, безконтактни термометри, сапуни, белина, кошове за отпадъци, полиетиленови пликове за отпадъци, салфетки, влажни кърпи и други.

4. Мерки и действия в сградата и в избирателните секции

4.1. Спазват се основните противоепидемични мерки, посочени в т. 2;

4.2. Поставят се на видно място информационни табели за задължението да се носи защитна маска, да се спазва физическа дистанция и да се извършва хигиена на ръцете;

4.3. Да се обособят, доколкото е възможно, отделни входни и изходни еднопосочни коридори в сградата, както и да се извърши тяхното подходящо маркиране;

4.4. Да се осигури пропускателен режим на входа на сградата, така че да се избягват струпвания на избиратели;

4.5. Да се маркират местата за изчакване за осигуряване на физическа дистанция от поне 1,5 м;

4.6. Да се осигури дезинфектант за ръце на входа на сградата и в избирателната секция;

4.7. Осигуряват се ръкавици за избирателите в изборното помещение;

4.8. Екраните на машините за гласуване и смарт картите се почистват периодично само със 75% етилов спирт. Забранява се използването на други дезинфектанти или материали за почистване на екраните и смарт картите;

4.9. Химикалките за полагане на подпис в избирателния списък да бъдат подредени така, че избирателят да може да я вземе сам, без да има пряк контакт с членовете на СИК, под техен надзор и ръководство. След употреба, използваната химикалка се дезинфекцира;

4.10. Химикалките за гласуване в кабината се дезинфекцират през възможно най-кратък период от време, като се създава организация да не се забавя гласуването;

4.11. Да се извършва редовно проветряване чрез естествена вентилация на помещенията минимум веднъж на всеки час, като при възможност в изборното помещение има непрекъснато отворени прозорци;

4.12. Кабината за гласуване да се постави така, че входът ѝ да е обърнат към стена, за да се избегне докосване от избирателите на завесата.

5. Мерки и действия по отношение на членовете на СИК, РИК и другите участници в изборите

5.1. Спазват се основните противоепидемични мерки, посочени в т. 2;

5.2. Измерване на телесна температура с безконтактен термометър се извършва на входа на сградата, в която се намират изборните помещения. Лицата с повишена телесна температура (над 37,0°C) или с прояви на остри респираторни болести (кашлица, хрема, затруднено дишане и др.) не се допускат до избирателната секция и при необходимост се уведомява Центърът за спешна медицинска помощ;

5.3. Осигуряване на лични предпазни средства (защитни маски за лице и ръкавици);

5.4. Да се използват ръкавици от членовете на СИК и РИК при контакт с предмети (лични документи, машините за гласуване, смарт карти, флаш памети, химикалки, печати и др.). Периодично ръкавиците се сменят и ръцете се дезинфекцират или измиват със сапун;

5.5. Ограничаване до минимум на директните контакти;

5.6. При проява на симптоми на остро респираторно заболяване или други симптоми на инфекциозно заболяване се уведомява председателят на СИК, съответно РИК и центъра за спешна медицинска помощ. Извършва се дезинфекция на контактните повърхности и предметите, до които е имало контакт лицето.

6. Мерки и действия по отношение на избирателите в избирателната секция

6.1. Спазват се основните противоепидемични мерки, посочени в т. 2;

6.2. Избирателите задължително носят защитна маска за лице. Ако избирателят няма защитна маска му се предоставя такава на входа на сградата;

6.3. Дезинфекциране на ръцете при влизане в сградата. За времето на пребиваване в сградата избирателите да избягват докосване на повърхности, доколкото е възможно;

6.4. След гласуване избирателите напускат сградата възможно най-бързо;

6.5. Достъпът на избирателите до избирателната секция се организира, така че да не се допуска струпване в секцията и пред нея, и при спазване на дистанция от минимум 1.5 м;

6.6. При удостоверяване на самоличността на избирател, той сам показва своята лична карта и я поставя на масата, пред избирателната комисия;

6.7. За да бъде идентифициран, избирателят сваля защитната маска за кратко време, като спазва разстояние поне 1,5 м от членовете на СИК. След идентифициране маската се поставя отново;

6.8. Избягва се физически контакт с членовете на СИК при предоставяне и връщане на смарткартата, бюлетината и при подписване в избирателния списък;

6.9. Избирателят извършва дезинфекция на ръцете си само с дезинфектанти на спиртна основа (етилов спирт) или поставя ръкавици непосредствено преди процеса на гласуване.

7. Мерки и действия при гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели в задължителна изолация и/или под карантина

7.1. Спазват се основните противоепидемични мерки, посочени в т. 2;

7.2. При гласуване от лица в задължителна изолация и/или под карантина, членовете на подвижната СИК носят: защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, защитен шлем с хирургическа маска или защитна маска за лице тип FFP2/FFP3. Шлемовете се дезинфекцират след всяко гласуване. Ръкавиците се заменят или дезинфекцират с дезинфектант за ръце след всяко гласуване;

7.3. Членовете на подвижните СИК изпълняват всички действия, по възможност на входа на жилището на избирателя, като спазват дистанция от минимум 1,5 м. от избирателя;

7.4. Избирателят задължително носи защитна маска, покриваща устата и носа. Преди гласуването той дезинфекцира ръцете си и сваля за кратко време защитната маска, за да бъде идентифициран. Избирателят гласува и се подписва в избирателния списък, като използва лична химикалка, пишеща със син цвят, ако разполага с такава. Подвижната избирателна кутия се дезинфекцира след гласуване чрез напръскване с дезинфектант за повърхности или чрез избърсване с кърпа, напоена с дезинфектант за повърхности.

8. Мерки и действия при гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели, които не са поставени в задължителна изолация и/или под карантина

8.1. Спазват се основните противоепидемични мерки, посочени в т. 2;

8.2. Избирателят задължително носи защитна маска, покриваща устата и носа. Преди гласуването той дезинфекцира ръцете си или поставя ръкавици, сваля за кратко време защитната маска, за да бъде идентифициран. Избирателят гласува и се подписва в избирателния списък, като използва лична химикалка, пишеща със син цвят, ако разполага с такава. Подвижната избирателна кутия се дезинфекцира след гласуване чрез напръскване с дезинфектант за повърхности или чрез избърсване с кърпа, напоена с дезинфектант за повърхности.

9. При организацията и гласуването на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се спазват всички противоепидемични мерки по начините и по реда съгласно Указанията на министъра на здравеопазването от 16.06.2021 г., за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 г., в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19.

10.  При организацията и гласуването в избирателните секции извън страната се спазват въведените противоепидемични мерки в съответната държава.

Копие от настоящото решение да се изпрати на областните управители, на кметовете на общини и да бъде сведено до знанието на членовете на СИК за изпълнение.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

384-НС/

Календар

Решения