Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3755-НР
София, 8 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 3707-НР от 3 октомври 2016 г. на ЦИК за условията и реда за предоставяне и разходване на средствата за медийни пакети в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание Решение № 10436 от 6 октомври 2016 г. на Върховния административен съд на Република България – Четвърто отделение, по административно дело № 11288/2016 по описа на ВАС, IV отделение, с което е отменено Решение № 3707-НР от 3 октомври 2016 г. на ЦИК в частта му по т. 2 относно текста „- телевизии и радиа с национален обхват и печатни медии с национален тираж“ и в частта му по т. 9, буква „а“ относно текста „с национален тираж“ и в частта му по т. 9, буква „б“ относно текста „с национален обхват“, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Изменя т. 2 на Решение № 3707-НР от 3 октомври 2016 г. на ЦИК, както следва:

„2. Средствата за медийни пакети са за сметка на държавния бюджет и се използват за разплащане на различните платени форми на отразяване на информационно-разяснителната кампания чрез доставчиците на медийни услуги.“

 1. Изменя т. 9 на Решение № 3707-НР от 03.10.2016 г. на ЦИК, както следва:

„9. Медийна услуга е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. За целите на настоящото решение медийни услуги са:

а) печатни медии – вестници, списания и други периодични издания;

б) обществените и търговските електронни медии – лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3707-НР/

Календар

Решения

 • № 816-ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: временна замяна на член на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 815-ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Демокрация и законност“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 814-ПВР/НС / 27.10.2021

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Граждански комитет равни пред закона“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • всички решения