Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3707-НР
София, 3 октомври 2016 г.

ОТНОСНО: реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в националния референдум на 6 ноември 2016 г

.

На основание чл. 16, ал. 2 и 3 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 171, чл. 172, ал. 1, чл. 178, чл. 179, 180, раздел ІІ, раздел ІІІ, чл. 189, 190, 191, 194, раздел V, §1, т. 15 и 16 от Изборния кодекс, решения № 3566-НР, № 3568-НР и № 3570-НР от 21 септември 2016 г. на ЦИК и съгласувателни писма изх. № 37-00-297/29.09.2016 г. и № 37-00-305/03.10.2016 г. на министъра на финансите Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв. с ДДС на инициативните комитети, партии и коалиции, които са регистрирани за участие в информационно разяснителната кампания на националния референдум и които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии.

На коалициите, в които участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, се предоставят средствата за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на субсидия.

 1. Средствата за медийните пакети са за сметка на държавния бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на информационно разяснителната кампания чрез доставчиците на медийни услуги - телевизии и радиа с национален обхват и печатни медии с национален тираж.
 2. Средствата по т. 1 се включват в сумата към общия размер на финансирането на информационно разяснителната кампания на инициативните комитети, партиите и коалициите съгласно Решение № 3570-НР от 21 септември 2016 г. на ЦИК.
 3. Централната избирателна комисия заплаща различните платени форми на отразяване на информационно-разяснителната кампания до изчерпване на средствата на инициативния комитет, партията или коалицията по т. 1.
 4. Участниците в информационно разяснителната кампания на националния референдум обявяват в единния публичен регистър към Сметната палата (чл. 171 от ИК) и отчитат пред Сметната палата (чл. 172, ал. 1 от ИК) средствата за медийните пакети, които са заплатени за отразяване на техните прояви.
 5. Настоящото решение регулира взаимоотношенията между инициативните комитети, партиите и коалициите, доставчиците на медийни услуги по т. 2 (медиите) и Централната избирателна комисия във връзка с изразходването на средствата за медийни пакети при излъчване или публикуване на платени форми на отразяване на информационно разяснителната кампания.
 6. По отношение на медийните пакети се прилагат решения № 3566-НР, № 3568 –НР и № 3570-НР от 21 септември 2016 г. на ЦИК.
 7. Доставчик на медийна услуга е физическо лице – едноличен търговец или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставените услуги.
 8. Медийна услуга е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. За целите на настоящото решение медийни услуги са:

а) печатни медии – вестници, списания и други периодични издания с национален тираж;

б) обществените и търговските електронни медии с национален обхват – лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги с национален обхват.

 1. Не са медийни услуги лични блогове и социалните мрежи като фейсбук, туитър и други подобни.
 2. Редът за предоставяне и разходване на средства за медийни пакети се извършва според правилата на двустранен договор.
 3. Страните по двустранния договор са доставчикът на медийната услуга по т. 2 и съответната партия, коалиция или инициативен комитет.
 4. Доставчиците на медийни услуги по двустранния договор следва да са регистрирани до 22 март 2016 г.

Доставчиците на медийни услуги следва да са изпълнили задължението си по силата на чл. 187, ал.1 от ИК, съответно на чл. 198, ал. 5 и 6 от ИК за обявяване на условията и реда, и тарифите за предоставяне на време за отразяване на информационно разяснителната кампания на националния референдум. Счита се, че е изпълнено това условие, ако доставчиците на медийни услуги са обявили условията и реда, и тарифите за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката насрочени за 6 ноември 2016 г. Цените обявени от доставчика на медийната услуга не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на информационно-разяснителната кампания, за което доставчикът на медийната услуга представя декларация.

 1. В срок до 7 октомври 2016 г. ЦИК определя с решение инициативните комитети, партиите и коалициите, които имат право на медийни пакети.
 2. Договорът между инициативните комитети, партиите и коалициите и доставчиците на медийни услуги следва да съдържа:

- вида и обхвата на медийната услуга;

- обема на медийната услуга;

- срок/период на изпълнение;

- цената на договора с включено ДДС;

- условие, че заплащането на цената на договора след изпълнението му се извършва от ЦИК по сметка на медията – страна по договора, за сметка на медийния пакет на съответния инициативен комитет, партия или коалиция.

 1. Цената на договора не може да надвишава размера на медийния пакет, съответно на наличните средства в него.
 2. Договорът се утвърждава от Централната избирателна комисия и влиза в сила от датата на утвърждаване.
 3. В случай че инициативният комитет, партията или коалицията ползва медийния пакет за предоставени от повече от един доставчик медийни услуги, се сключват отделни договори с всеки един от доставчиците поотделно. Сборът на цените по отделните договори не може да надвишава размера на медийния пакет по т. 1, съответно на наличните средства в него.
 4. За сключване на договор за медийна услуга инициативният комитет, партията или коалицията изпращат заявка до съответната медия за вида на медийната услуга, която съдържа:

- наименованието/името на заявителя;

- наименованието на съответната радио- или телевизионна програма/печатна медия/онлайн новинарска услуга (уеб-сайт);

- вида и обема на търсената медийна услуга.

 1. Доставчикът на медийната услуга по т. 2 изпраща запитване до ЦИК (Приложение № 1), с копие до съответната партия, коалиция или инициативния комитет, което освен данните по т. 19, съдържа:

а) обща стойност (крайна цена в лева с включено ДДС) на търсената услуга;

б) лице за контакт от страна на медията и телефон за връзка;

в) лице за контакт от страна на инициативния комитет, партията и коалицията, и телефон за връзка;

г) искане за проверка дали в медийния пакет на съответната партия, коалиция или инициативен комитет е налична посочената в запитването сума (цената на търсената медийна услуга).

 1. Запитванията се регистрират в деловодната система на ЦИК по реда на тяхното постъпване.
 2. Централната избирателна комисия извършва проверка дали в медийния пакет на съответната партия, коалиция или инициативен комитет е налична посочената в запитването по т. 20 сума.
 3. Централната избирателна комисия изпраща незабавно уведомление до медията с копие до партия, коалиция или инициативен комитет за наличните средства в медийния пакет на заявителя.
 4. След сключване на договора между доставчика на медийна услуга и партията/коалицията/инициативния комитет същият незабавно, но не по-късно от първото договорено излъчване или публикуване, се представя в три екземпляра от страните за утвърждаване от ЦИК и се обявява съгласно Приложение № 2. Два от утвърдените екземпляри от договора се връщат на договарящите страни.
 5. Заплащането на медийната услуга, предмет на договора, се извършва въз основа на писмено искане от страна на доставчика на медийна услуга до ЦИК.
 6. Искането, ведно с посочените в т. 26.1. отчетни документи и доказателства, следва да бъде направено до 30 дни от датата, на която договорът е следвало да бъде изпълнен, но не по-късно от 5 декември 2016 г.

26.1. Заплащането на медийната услуга, предмет на договора, се извършва от ЦИК по банкова сметка на доставчика на медийната услуга след представяне на:

- протокол, подписан от страните по договора, за приемане на изпълнението;

- доказателства, удостоверяващи изпълнението на предмета на договора в пълен обем;

- оригинал на фактура, издадена от доставчика на медийна услуга, с основание за плащане: „за заплащане на услуга (като се опише и видът на услугата, така както е описана в договора) по медиен пакет на партия/коалиция/инициативен комитет (посочване наименованието на страната по договора според регистрацията в ЦИК)".

26.2. Централната избирателна комисия заплаща фактурата на доставчика на медийна услуга при условие, че услугата е изпълнена в пълен обем, предоставени са доказателствата по т. 26.1. и искането за заплащане е направено в срока по т. 26.

 1. Доказателства по смисъла на т. 26.1. са:

- при излъчване от радио- или телевизионен оператор - диск или друг електронен (технически) носител със съответния запис;

- при печатна публикация - копие от самата публикация, от която е ясен броят на изданието;

- сертификат за излъчване и

- други в зависимост от спецификата на уговорената медийна услуга;

 1. Централната избирателна комисия си запазва правото да извършва самостоятелно проверка по отношение на представените отчетни документи за изпълнение на договора и цената на договорените услуги.
 2. Всяко изменение или прекратяване на утвърден от ЦИК договор се удостоверява с подписан анекс към договора или споразумение за прекратяването на договора, които подлежат на утвърждаване от ЦИК.
 3. Партиите/коалициите/инициативните комитети са длъжни в срок от три дни след подписване на анекса, съответно споразумението по т. 29, да го представят в ЦИК.
 4. Централната избирателна комисия може да извършва контрол по изпълнението през целия период на изпълнението.
 5. Централната избирателна комисия заплаща договорената цена в срок от 30 дни след представяне на документите по т. 27.
 6. Централната избирателна комисия определя лице за контакт във връзка с разходването на средствата за медийни пакети г-жа Жасмина Пеовска.

Комуникацията с лицето за контакт се извършва на e-mail: [email protected] или телефони 0889 605 943; 02/939 35 67.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3755-НР/

* Решение № 10436/06.10.2016 г. на ВАС

Календар

Решения

 • № 3507-МИ / 25.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3506-МИ / 25.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

 • № 3505-МИ / 25.06.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Варна

 • всички решения