Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3694-МИ
София, 30 септември 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“ за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление от партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“, подписано и подадено от Велизар Пенков Енчев – председател и представляващ партията, заведено под № 19 на 29 септември 2016 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“.

Към заявлението са приложени: заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.09.2016 г. от СГС – ТО, VІ-3 състав, по ф.д. № 481/2015 г.; заверено копие на удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1238 от 28.09.2016 г. за внесен от партията финансов отчет за 2015 г. и заверено копие на удостоверение за регистрация на партията от ЦИК с № 64 от 9 септември 2015 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 2007-МИ от 08.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., поправено с Решение № 2017-МИ от 9 септември 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“ за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“ за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Движение за радикална промяна Българската пролет.     

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 255 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на СИК на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 254 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в община Плевен, област Плевен

  • № 253-НС / 18.06.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • всички решения