Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3648-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „Българска Индустриално Аграрна Партия“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Българска Индустриално Аграрна Партия“, подписано от Иван Иванов Търпоманов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 11 на 26 септември 2016 г. в регистъра на партиите за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявена е позиция „ДА“ по всеки от въпросите на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Дава възможност на граждани, необвързани партийно, да участват в представителната власт и да отговарят пред избирателите си пряко.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Подкрепяме въвеждането на задължителното гласуване и предлагаме въвеждане на образователен ценз.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Партийната субсидия в България е незаслужено голяма на фона на резултатите от управлението на политическите партии.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-3 състав, по ф.д. № 12538/2007 г.
 2. Удостоверение № 48-00-1292 от 21.09.2016 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 3. Образец от подписа на Иван Иванов Търпоманов – председател на партията.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Удостоверение от Юробанк България АД, от 26.09.2016 г. за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва информационно-разяснителната кампания на националния референдум на 6 ноември 2016 г.
 6. Списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 7. Списък, съдържащ три имена, ЕГН, постоянен адрес и саморъчен подпис на заявени 2595 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на партия „Българска Индустриално Аграрна Партия“ с позиция „ДА“ по всеки от въпросите на референдума.

Списъкът по т. 7 е предаден на ГД „ГРАО“ към МРРБ за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултат от проверката, поради което регистрацията е в условия на неприключила процедура съгласно раздел III т. 21 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. и чл. 135, ал. 4 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „Българска Индустриално Аграрна Партия“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ по всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения