Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3646-МИ
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Борислав Георгиев Борисов, подадена чрез упълномощен адвокат Ирена Венкова, срещу мълчалив отказ на ОИК – Ружинци да се произнесе по заявление с вх. № 7/20.08.2016 г., по заявление с вх. № 11/22.08.2016 г. и молба от 07.09.2016 г.

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1033 от 19.09.2016 г. от Борислав Георгиев Борисов, подадена чрез упълномощен адвокат Ирена Венкова, срещу мълчалив отказ на ОИК – Ружинци да се произнесе по заявление с вх. № 7/20.08.2016 г., по заявление с вх. № 11/22.08.2016 г. и по молба вх. № 24 от 07.09.2016 г. Преписката е докладвана в заседание на ЦИК на 20.09.2016 г. Жалбата не е подписана и на основание протоколно решение на комисията от същата дата на жалбоподателя са дадени указания в 3-дневен срок да отстрани нередовностите по жалбата. На 22.09.2016 г. (в указания 3-дневен срок) в ЦИК е получена жалбата в оригинал, със подпис на упълномощения от жалбоподателя адвокат.

В жалбата се излагат съображения, че до момента на подаването й липсва произнасяне на ОИК – Ружинци с решение, както по подаденото заявление (вх.7) за регистрация на Коалиция „Реформаторски блок“, така и по заявлението (вх.11) за оттегляне на заявлението за регистрацията. Твърди се, че ОИК не се произнесла и по молба вх. № 24 от 07.09.2016 г., с която жалбоподателят моли ОИК – Ружинци да му отговори в писмен вид за решенията, които е взела по подадените заявления.

Прави се искане ЦИК да отмени мълчалив отказ на ОИК – Ружинци за произнасяне по заявление с вх. № 7/20.08.2016 г., по заявление с вх. № 11/22.08.2016 г. и по молба вх. № 24 от 07.09.2016 г., след което ЦИК задължи ОИК – Ружинци да се произнесе по посочените заявления. 

Централната избирателна комисия като разгледа преписката от фактическа страна приема за установено следното: в ОИК – Ружинци е подадено заявление вх. № 7/20.08.2016 г. за регистрация на Коалиция „Реформаторски блок“ за участие в новите избори за общински съветници в Община Ружинци на 02.10.2016 г. Заявлението е подписано от Борислав Георгиев Борисов, който заедно с Розалин Милифонов Станев са преупълномощени да представляват заедно и поотделно Коалиция „Реформаторски блок“ на територията на община Ружинци от Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов и Пламен Величков Кръстев, които от своя страна са упълномощени от Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски да представляват Коалиция „Реформаторски блок“ само заедно. На 22.08.2016 г. в ОИК – Ружинци е подадено заявление вх. № 11, подписано от Розалин Милифонов Станев, с което същият оттегля заявлението за регистрация на Коалиция „Реформаторски блок“ за участие в частични местни избори на 02.10.2016 г. в община Ружинци.

Централната избирателна комисия от правна страна намира следното: ОИК – Ружинци е сезирана с искане за регистрация на Коалиция „Реформаторски блок“ за участие в новите избори за общински съветници в Община Ружинци на 02.10.2016 г. Заявлението за регистрация (вх.№ 7) е подадено от упълномощено лице - Борислав Георгиев Борисов. Преди произнасяне на ОИК – Ружинци заявлението за регистрация е оттеглено от упълномощено лице - Розалин Милифонов Станев, поради което комисията не се е произнесла по заявлението за регистрация. На същата дата – 22.08.2016 г. в ОИК – Ружинци е постъпило заявление за регистрация на местна коалиция „ГЕРБ, АБВ, РБ, БДЦ“ за участие в нови частични местни избори на 02.10.2016 г. в община Ружинци. По заявлението ОИК – Ружинци се е произнесла с решение № 233-МИ от 22.08.2016 г. за регистрация на местната коалиция.

За пълнота следва да се отбележи, че с писмо изх. № 6 от 14.09.2016 г. в отговор на молба вх. № 24 от 07.09.2016 г. ОИК – Ружинци е отговорила писмено на жалбоподателя, като е описала фактическата обстановка по заявления вх. № 7 и вх. 11, подадени до ОИК от жалбоподателя и другото упълномощено от коалицията лице.

Централната избирателна комисия след като се запозна с жалбата намира, че същата е процесуално недопустима, като подадена извън срока за обжалване предвиден в чл. 88 от ИК, не е налице мълчалив отказ за произнасяне от ОИК – Ружинци, тъй като комисията е била десезирана от упълномощено лице и няма искане, по което не се е произнесла, освен това жалбата е подадена от лице, за което е отпаднал правния интерес от произнасяне на ОИК, поради изтекъл преклузивен срок за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК, който съгласно хронограмата за новите избори на 02.10.2016 г. е 22.08.2016 г.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Борислав Георгиев Борисов, подадена чрез упълномощен адвокат Ирена Венкова, срещу мълчалив отказ на ОИК – Ружинци да се произнесе по заявление с вх. № 7/20.08.2016 г., по заявление с вх. № 11/22.08.2016 г. и по молба вх. № 24 от 07.09.2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения