Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3639-НР
София, 23 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, подписано от Георги Василев Манев в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 9 на 26 септември 2016 г. в регистъра на партиите за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявена е позиция „НЕ“ на първия въпрос на референдума, позиция „ДА“ на втория въпрос на референдума и позиция „НЕ“ по третия въпрос на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Гласовете, подадени за неизбраните кандидати нямат абсолютно никаква стойност и гласоподавателите с различни социални интереси, упражнили правото си на глас за тях остават без парламентарно представителство.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Със задължителното гласуване на изборите и референдумите ще се повиши активността, легитимността и стабилността на политическите институции, излъчени чрез избори и ще се противодейства на купуването на гласове.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Годишната държавна субсидия трябва да бъде по-голяма от един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори, за да се ограничи непрозрачното финансиране от кръгове, желаещи да се прокарат техните интереси, както и да бъде намален рискът за липса на отчетност.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.09.2016 г. от СГС – ТО, VI-5 състав, по ф.д. № 9446/2007 г.
 2. Удостоверение № 48-00-1267 от 16.09.2016 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.
 3. Образец от подписа на Георги Василев Манев – председател на партията.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Удостоверение от „БАНКА ДСК“ Бизнес Зона Бургас с изх. № 92/17.09.2016 г. за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва информационно-разяснителната кампания на националния референдум на 6 ноември 2016 г.
 6. Протокол № 27 на Изпълнителния съвет на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ относно участието на партията в информационно-разяснителната кампания на референдума.
 7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН, постоянен адрес и саморъчен подпис на заявени 3000 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума.

Списъкът по т. 8 е предаден на ГД „ГРАО“ към МРРБ за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултат от проверката, поради което регистрацията е в условия на неприключила процедура съгласно раздел III т. 21 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. и чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ с позиция на първия въпрос на националния референдум „НЕ“, на втория въпрос „ДА“ и на третия въпрос на националния референдум „НЕ“.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „НЕ“ на първия въпрос на референдума, позиция „ДА“ на втория въпрос на референдума и позиция „НЕ“ по третия въпрос на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3696-НР/

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения