Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3637-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Надка Бориславова Готева

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Надка Бориславова Готева, заведено под № 12 на 25.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Надка Бориславова Готева, Катерина Ангелова Бакалова, Деян Йотов Стоев, Георги Василев Генчев, Красимира Пейчева Палазова, Нонка Минкова Вълкова, Розалина Николова Лазарова, Тодорка Николова Лазарова, Геновева Ненкова Маркова-Василева, Диана Красимирова Петрова, Гергана Йовкова Йосифова, Михаил Стефанов Стефанов, Петя Атанасова Дечева, Павел Здравков Велчев, Васил Димитров Лепопелски, Маргарита Иванова Кръстева, Любка Иванова Пандурска, Христо Трифонов Христов, Зарко Крумов Матев, Атанас Йорданов Бакалов и Албена Кирилова Мирошникова. Заявена е позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Нашият комитет е твърдо ДА, защото смята мажоритарния избор за решение на проблема с пряката отговорност на депутатите пред избирателите.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Да – защото задължителният вот ангажира всеки с отговорност както към управлението, така и с контрол над разходването на общите ни данъци.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Да – защото партиите, преминали бариерата злоупотребяват със средствата, които се отпускат в по-голям размер.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол – решение от 05.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Удостоверение от 21.09.2016 г. от Обединена Българска Банка АД – клон Пирдоп за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Надка Бориславова Готева, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 3359 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на националния референдум.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с гласоподавателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет, съгласно раздел ІІ, т. 13 от Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет в състав:

1. Надка Бориславова Готева–представляващ
2. Катерина Ангелова Бакалова
3. Деян Йотов Стоев
4. Георги Василев Генчев
5. Красимира Пейчева Палазова
6. Нонка Минкова Вълкова
7. Розалина Николова Лазарова
8. Тодорка Николова Лазарова
9. Геновева Ненкова Маркова-Василева
10. Диана Красимирова Петрова
11. Гергана Йовкова Йосифова
12. Михаил Стефанов Стефанов
13. Петя Атанасова Дечева
14. Павел Здравков Велчев
15. Васил Димитров Лепопелски
16. Маргарита Иванова Кръстева
17. Любка Иванова Пандурска
18. Христо Трифонов Христов
19. Зарко Крумов Матев
20. Атанас Йорданов Бакалов
21. Албена Кирилова Мирошникова

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ в подкрепа на всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения