Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3615-НР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет „Гражданско общество срещу привилегиите на партиите“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Ангел Иванов Гаджев

Постъпило е заявление от инициативен комитет „Гражданско общество срещу привилегиите на партиите“, представляван от Ангел Иванов Гаджев, заведено под № 1 на 22.09.2016 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, членове на инициативния комитет в състав: Ангел Иванов Гаджев, Соня Иванова Иванова, Велислав Пламенов Узунов, Наталия Бонева Петрова-Динева, Цветина Иванова Тасева, Надя Иво Петелова, Стилиян Николов Иванов, Максим Генов Велков, Звезделина Иванова Тодорова, Ани Завен Авакян, Виолета Тошева Соколова-Милева, Надка Стоянова Иванова, Галина Григорова Миладинова, Иван Маринов Иванов, Ангел Ангелов Гаджев, Ася Ангелова Цветанова, Иван Ангелов Гаджев, Нина Захариева Гергова, Наско Методиев Васильовски, Гани Иво Петелов и Емил Любенов Симов. Заявена е позиция „ДА“ по първия въпрос, позиция „НЕ“ по втория въпрос и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва:

Дава възможност на граждани, необвързани партийно, да участват в представителната власт и да отговарят пред избирателите си пряко, без натиск от страна на политическите партии.

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва:

Гласуването е право, а не задължение по Конституция. Предлагаме въвеждането на активна регистрация като алтернатива на задължителното гласуване.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва:

Партийната субсидия в България е незаслужено голяма на фона на резултатите от управлението на политическите партии. Тя трябва да бъде намалена драстично, за да бъдат приведени в действие принципите за прозрачност в управлението на държавата, прокламирани от Харта за гражданско управление.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 09.09.2016 г. за създаване на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума с позицията по всеки от въпросите и мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на гласоподавателите, участващи в инициативния комитет – 21 бр.
 3. Декларация – Приложение № 41-НР от книжата за националния референдум, подписана от всеки член на инициативния комитет – 21 бр.
 4. Удостоверение с изх. № 139-25/17.09.2016 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД за новооткрита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет Ангел Иванов Гаджев, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум.
 5. Списък с името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с информационно-разяснителната кампания.
 6. Списък, съдържащ имената, ЕГН, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. и саморъчен подпис на заявени 2881 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № НР-04-03-7 от 26 септември 2016 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет, представляван от Ангел Иванов Гаджев, за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума, се установява спазването на разпоредбата на чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет .

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на инициативния комитет позиция „ДА“ по първия въпрос, позиция „НЕ“ по втория въпрос и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира инициативен комитет „Гражданско общество срещу привилегиите на партиите“ в състав:

1. Ангел Иванов Гаджев –представляващ инициативния комитет
2. Соня Иванова Иванова
3. Велислав Пламенов Узунов
4. Наталия Бонева Петрова-Динева
5. Цветина Иванова Тасева
6. Надя Иво Петелова
7. Стилиян Николов Иванов
8. Максим Генов Велков
9. Звезделина Иванова Тодорова
10. Ани Завен Авакян
11. Виолета Тошева Соколова-Милева
12. Надка Стоянова Иванова
13. Галина Григорова Миладинова
14. Иван Маринов Иванов
15. Ангел Ангелов Гаджев
16. Ася Ангелова Цветанова
17. Иван Ангелов Гаджев
18. Нина Захариева Гергова
19. Наско Методиев Васильовски
20. Гани Иво Петелов
21. Емил Любенов Симов

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ по първия въпрос, позиция „НЕ“ по втория въпрос и позиция „ДА“ по третия въпрос на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения