Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3613-ПВР
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Пламен Василев Орешарски и независим кандидат за вицепрезидент Данаил Стоянов Папазов в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Николай Тошков Енчев

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Николай Тошков Енчев, заведено под № 12 от 26 септември 2016 г. в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Пламен Василев Орешарски за независим кандидат за президент и Данаил Стоянов Папазов за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 24 избиратели, в състав: Николай Тошков Енчев, Николай Радославов Борисов, Александър Пламенов Петров, Майя Житомирова Брянкова, Красимир Николаев Деков, Яна Христова Камбурова, Стоян Николаев Банков, Христо Чавдаров Пенков, Александрина Андреева Ерменкова, Тодор Руменов Бъчваров, Любомир Йорданов Дончев, Ани Илиева Бешовишка, Радослав Атанасов Петков, Наталия Павлова Минчева, Делчо Димитров Минчев, Владимир Венчов Христов, Атанас Нанов Минев, Атанас Илиев Великов, Младен Георгиев Василев, Иво Тихомиров Ангелов, Лилия Иванова Петкова, Галя Желязкова Георгиева, Велислава Ценева Василева и Калин Христов Христов.

Към заявлението са приложени:

 1. протокол – решение за създаване на инициативния комитет от 21 септември 2016 г. за издигане на Пламен Василев Орешарски за независим кандидат за президент и Данаил Стоянов Папазов за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, което ще представлява инициативния комитет, а именно Николай Тошков Енчев;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 24 броя;
 3. декларация – Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 24 броя;
 4. вносна бележка от 26.09.2016 г. от „Банка ДСК“ ЕАД по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 5. удостоверение за новооткрита банкова сметка изх. № 2169 от 26.09.2016 г., издадено от „Банка ДСК“ АД, ФЦ Московска, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 6. списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Пламен Василев Орешарски и независим кандидат за вицепрезидент Данаил Стоянов Папазов в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1. Николай Тошков Енчев –представляващ инициативния комитет
2. Николай Радославов Борисов
3. Александър Пламенов Петров
4. Майя Житомирова Брянкова
5. Красимир Николаев Деков
6. Яна Христова Камбурова
7. Стоян Николаев Банков
8. Христо Чавдаров Пенков
9. Александрина Андреева Ерменкова
10. Тодор Руменов Бъчваров
11. Любомир Йорданов Дончев
12. Ани Илиева Бешовишка
13. Радослав Атанасов Петков
14 Наталия Павлова Минчева
15. Делчо Димитров Минчев
16. Владимир Венчов Христов
17. Атанас Нанов Минев
18. Атанас Илиев Великов
19. Младен Георгиев Василев
20. Иво Тихомиров Ангелов
21. Лилия Иванова Петкова
22. Галя Желязкова Георгиева
23. Велислава Ценева Василева
24. Калин Христов Христов

за издигане на Пламен Василев Орешарски за независим кандидат за президент и Данаил Стоянов Папазов за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения