Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 361-ЕП
София, 20 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12 от 18.05.2019 г. от сдружение „ПАМЕТ“, представлявано от Дончо Минчев Пачиков чрез Евелина Димитрова Жотева, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

- Удостоверение за актуално състояние от 13.05.2019 г. по ф.д. № 927/2006 г., издадено от Плевенски окръжен съд;

- копие от Удостоверение № 005/14.03.2017 г., издадено от Министерство на правосъдието, удостоверяващо вписването в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност на сдружение „ПАМЕТ“.

- пълномощно от Дончо Минчев Пачиков, представляващ сдружението, в полза на Евелина Димитрова Жотева;

- пълномощно от Дончо Минчев Пачиков, представляващ сдружението, в полза на 6 (шест) лица – представители на сдружение „ПАМЕТ“;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 6 (шест) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител;

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

На 19.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ПАМЕТ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

 

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 6 (шест) упълномощени представители на сдружение „ПАМЕТ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Дончо Минчев Пачиков

2.

Евелина Димитрова Жотева

3.

Стефан Божидаров Манов

4.

Дочо Андреев Шипковенски

5.

Николай Александров Цонев

6. 

Галя Стефчова Дочева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения