Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 360-ЕП
София, 20 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-1) от 19.05.2019 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, подписано от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова, чрез Йордан Иванов Цаков, регистрирана с Решение на ЦИК № 290-ЕП от 10.05.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова – председател на УС, в полза на Йордан Иванов Цаков; 

- пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова – председател на УС, в полза на 146 (сто четиридесет и шест) лица – упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 146 (сто четиридесет и шест) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 146 лица.

На 19.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 139 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 05.04.2019 г. на ЦИК.

За 7 лица са установени несъответствия, както следва:

Фанка Банкова Йорданова

Лицето е регистрирано като член на СИК 171300070

Мартин Богданов Богданов

Лицето е регистрирано като член на СИК 171300035

Ненка Николова Табакова

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Асен Маринов Йончев

Лицето изчаква проверка за застъпник в 17 ПП ВМРО – БНД

Атанас Иванов Иванов

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Асен Владов Черпоков

Лицето е регистрирано като член на СИК 172600014

Димитър Атанасов Пенов

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 139 (сто тридесет и девет) упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, както следва:

Име, презиме, фамилия


1.       

Тинка Иванова Георгиева

2.       

Мичо Тодоров Христов

3.       

Ваньо Видолов Видолов

4.       

Иванка Желязкова Желязкова

5.       

Чавдар Страхилов Атанасов

6.       

Надежда Минчева Ганева

7.       

Петко Дамянов Дамянов

8.       

Лиляна Йорданова Банкова

9.       

Недялко Иванов Китипов

10.  

Стойко Маринов Нейков

11.  

Лазар Георгиев Пранджев

12.  

Антон Йовков Ангелов

13.  

Зако Христов Стефанов

14.  

Иван Ангелов Цачев

15.  

Пламен Маринов Маринов

16.  

Въльо Стефанов Димитров

17.  

Калоян Лалов Балтов

18.  

Иванка Тодорова Кличева - Върбанова

19.  

Паун Семков Паунов

20.  

Надка Вълкова Ангелова

21.  

Здравка Янкова Бакалова

22.  

Атанас Рангелов Вълков

23.  

Галя Делкова Димитрова

24.  

Гинка Петкова Димитрова

25.  

Василка Георгиева Христозова

26.  

Петко Петков Пишмишев

27.  

Здравко Георгиев Ангелов

28.  

Стоил запрянов Чалов

29.  

Марийка Стоянова Танкова

30.  

Стойко Колев Стойков

31.  

Пенка Митева Воденичарова

32.  

Елена Ганева Генова

33.  

Николай Костадинов Дойчинов

34.  

Наска Тодорова Казийска

35.  

Христина Тодорова Обрейкова

36.  

Теодора Петрова Пенчева

37.  

Янко Тодоров Ангелов

38.  

Николинка Христева Иванова

39.  

Светла Петкова Илиева

40.  

Илия Георгиев Илиев

41.  

Тодор Банков Добрев

42.  

Сашо Илиев Любенов

43.  

Иван Петров Петров

44.  

Тихомир Петров Балев

45.  

Николина Ангелова Маташева

46.  

Благой Иванов Пехливански

47.  

Мариян Васков Стефанов

48.  

Стоян Петков Йотов

49.  

Таня Господинова Пенева

50.  

Георги Иванов Димитров

51.  

Пенка Ангелова Каланова

52.  

Екатерина Драганова Видолова

53.  

Красимир Георгиев Стоименов

54.  

Борис Любенов Бабугеров

55.  

Мария Тодорова Рогачева

56.  

Стоян Динков Динков

57.  

Павел Заков Стефанов

58.  

Ана Павлова Петканчева

59.  

Христо Тодоров Балъков

60.  

Лало Павлов Лалов

61.  

Антоанета Димитрова Христова

62.  

Милена Костадинова Кукова

63.  

Станимира Минчева Кючукова

64.  

Сюзана Емилова Гешева

65.  

Атанас Николаев Атанасов

66.  

Илко Атанасов Нанев

67.  

Томас Велков Маджарски

68.  

Иван Георгиев Петров

69.  

Георги Иванов Петков

70.  

Петър Иванов Хамбарлийски

71.  

Росица Милкова Маринова

72.  

Таня Йосифова Земярска

73.  

Иван Йосифов Карабаджев

74.  

Мариана Кирилова Котова

75.  

Стефка Делкова Генова

76.  

Валентин Стефанов Неделчев

77.  

Димитър Георгиев Златанов

78.  

Лазар Иванов Маташев

79.  

Калин Иванов Иванов

80.  

Желязко Петров Спасов

81.  

Йовчо Михайлов Леков

82.  

Александър Запрянов Запрянов

83.  

Спас Момчилов Георгиев

84.  

Тони Боянов Любенов

85.  

Иван Димитров Иванов

86.  

Боян Йорданов Колев

87.  

Сашо Боянов Колев

88.  

Янко Николаев Матев

89.  

Йордан Иванов Змияров

90.  

Атанас Георгиев Барев

91.  

Владимир Иванов Иванов

92.  

Йордан Ангелов Христозов

93.  

Костадин Благоев Петров

94.  

Христо Иванов Джонков

95.  

Тенчо Демирев Маслев

96.  

Георги Атанасов Грънчаров

97.  

Рангел Тодоров Коритаров

98.  

Рангел Георгиев Станоев

99.  

Костадин Петров Чакъров

100.                     

Силвия Рангелова Станоева

101.                     

Атанас Димитров Василев

102.                     

Владимир Стефанов Цанков

103.                     

Стойко Атанасов Славчев

104.                     

Георги Димитров Пасков

105.                     

Стефан Стоименов Рудов

106.                     

Василка Димитрова Трифонова

107.                     

Марин Георгиев Дамянов

108.                     

Румен Петров Иванов

109.                     

Льофка Атанасова Джамбова

110.                     

Костадинка Стефанова Рудова

111.                     

Илия Иванов Ангелов

112.                     

Митра Илиева Ангелова

113.                     

Недка Михайлова Митева

114.                     

Йордан Георгиев Кренчев

115.                     

Генка Костадинова Пенова

116.                     

Пенка Стефанова Тодоровска

117.                     

Здравко Георгиев Василев

118.                     

Петя Йорданова Андреева

119.                     

Станислав Делев Попов

120.                     

Страхил Чавдаров Атанасов

121.                     

Иванка Дончева Караколева

122.                     

Екатерина Манова Генчева

123.                     

Иван Тодоров Петров

124.                     

Нено Стойчев Стоянов

125.                     

Делка Костова Димова

126.                     

Петко Христев Иванов

127.                     

Елена Боянова Илиева

128.                     

Въхър Петков Пеков

129.                     

Олга Иванова Павлова

130.                     

Християн Стоянов Александров

131.                     

Антоанета Георгиева Ранделова

132.                     

Таню Петров Бончев

133.                     

Атанас Руменов Боздев

134.                     

Цветана Колева Дешлиева

135.                     

Стойчо Койчев Сакутов

136.                     

Гинка Стоилова Тотова

137.                     

Емил Добриев Лозанов

138.                     

Янчо Христозов Янев

139.                     

Николай Янков Матев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

376-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения