Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3590-НР
София, 22 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за регистрация на коалиция „КАЛФИН- ПРЕЗИДЕНТ“, подписано от Румен Йорданов Петков, пълномощник на Георги Седефчов Първанов – представляващ коалицията, заведено под № 2 на 22 септември 2016 г. в регистъра на коалициите за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Заявена е позиция „ДА“ по всеки от въпросите на референдума.

Позицията по първия въпрос е обоснована, както следва: Подкрепяме, защото винаги сме застъпвали виждането за повече мажоритарност в изборите, тъй като стремежът към повече пряка демокрация означава и повече мажоритарност. Въпросът изисква сериозен дебат и последващи промени в изборното законодателство, за да се открои най-адекватният модел на мажоритарност (напр. смесена система).

Позицията по втория въпрос е обоснована, както следва: Подкрепяме тази законодателна мярка, доколкото чрез нея от една страна се ограничава влиянието на купения и корпоративния вот, а от друга – се създава възможност за актуализация на избирателните списъци. Приемаме задължителното гласуване, но не одобряваме в бъдеще чрез него да се нарушават граждански права, каквато е дерегистрацията при негласуване.

Позицията по третия въпрос е обоснована, както следва: Подкрепяме широкия граждански и експертен дебат по темата за партийните субсидии. Убедени сме, че е необходим анализ на чуждия опит, за да се определи най-точното съотношение.

Партията е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. с Решение № 3564-ПВР от 21 септември 2016 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 3452-НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция на 6 ноември 2016 г. за регистрация на коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“ с позиция „ДА“ по трите въпроса на референдума.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ по всеки от въпросите на референдума, съгласно изложените в заявлението мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3671-НР/

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения