Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3580-ПВР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в наименованието на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, регистрирана с Решение № 3544-ПВР от 20 септември 2016 г. за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за промяна в наименованието на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, регистрирана с Решение № 3544-ПВР от 20 септември 2016 г. за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. от Александър Трифонов Томов в качеството му на председател и представляващ партията, подписано и подадено от пълномощника Димитър Александров Митев.

Към заявлението са приложени:

1. заверен препис от Решение от 01.08.2016 г. на СГС, ТО, VІ-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г., влязло в сила на 21.09.2016 г.;

2. удостоверение за актуално правно състояние от 21.09.2016 г. на СГС, ТО, VІ-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г.;

3. молба – уведомление от Александър Томов в качеството му на председател на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ – „БСДЕ“.

От представените към заявлението документи се установява, че по партидата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, регистрирана по ф.д. № 5930/1998 г. на СГС, ТО, VІ-13 състав, са настъпили промени в наименованието на партията, което става: „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ – „БСДЕ“. Вписването в регистъра на политическите партии при Софийски градски съд е настъпило с решение от 1 август 2016 г. на СГС, ТО, VІ-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г. Решението е влязло в сила на 21 септември 2016 г.

С приложената молба – уведомление е направено искане да се отрази настъпилата промяна в наименованието на партията в Решение № 3544-ПВР от 20 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., както и в наименованието за отпечатване върху бюлетината.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРОМЕНЯ наименованието на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, регистрирана с Решение № 3544-ПВР от 20 септември 2016 г. за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., като новото наименование е както следва: „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“.

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА.

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 3 от 20 септември 2016 г. за регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОРАЦИЯ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения