Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3580-ПВР
София, 21 септември 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в наименованието на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, регистрирана с Решение № 3544-ПВР от 20 септември 2016 г. за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление за промяна в наименованието на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, регистрирана с Решение № 3544-ПВР от 20 септември 2016 г. за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. от Александър Трифонов Томов в качеството му на председател и представляващ партията, подписано и подадено от пълномощника Димитър Александров Митев.

Към заявлението са приложени:

1. заверен препис от Решение от 01.08.2016 г. на СГС, ТО, VІ-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г., влязло в сила на 21.09.2016 г.;

2. удостоверение за актуално правно състояние от 21.09.2016 г. на СГС, ТО, VІ-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г.;

3. молба – уведомление от Александър Томов в качеството му на председател на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ – „БСДЕ“.

От представените към заявлението документи се установява, че по партидата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, регистрирана по ф.д. № 5930/1998 г. на СГС, ТО, VІ-13 състав, са настъпили промени в наименованието на партията, което става: „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ – „БСДЕ“. Вписването в регистъра на политическите партии при Софийски градски съд е настъпило с решение от 1 август 2016 г. на СГС, ТО, VІ-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г. Решението е влязло в сила на 21 септември 2016 г.

С приложената молба – уведомление е направено искане да се отрази настъпилата промяна в наименованието на партията в Решение № 3544-ПВР от 20 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., както и в наименованието за отпечатване върху бюлетината.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРОМЕНЯ наименованието на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, регистрирана с Решение № 3544-ПВР от 20 септември 2016 г. за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., като новото наименование е както следва: „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“.

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА.

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 3 от 20 септември 2016 г. за регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОРАЦИЯ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения