Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 356-ЕП
София, 20 май 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и девети район – Хасковски

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-10-75 от 19.05.2019 г. от Делян Александров Добрев – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ - Хасково, за промяна в състава на РИК в Двадесет и девети район – Хасковски. Предлага се на мястото на Албена Димитрова Ченголова – член на РИК, да бъде назначена Венцислава Пенева Запрянова, от списъка на резервните членове.

Към предложението са приложени: заявление от Албена Димитрова Ченголова за освобождаването й като член на РИК в Двадесет и девети район – Хасковски; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Венцислава Пенева Запрянова; пълномощно от Бойко Методиев Борисов в полза Делян Александров Добрев и пълномощно от Делян Александров Добрев в ползца на Евгения Даниелова Ангелова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и девети район – Хасковски, Албена Димитрова Ченголова, ЕГН ……….., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и девети район – Хасковски, Венцислава Пенева Запрянова, ЕГН …………

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения