Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3550-ПВР
София, 20.09.2016

ОТНОСНО: изменение на Решение № 3491-ПВР от 15.09.2016 г. на ЦИК за условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване и експерименталното машинно преброяване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 6, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 215, чл. 309, § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс, писмо изх. № 02-04-88/08.04.2016 г. и писмо изх. № 03112-76/16.09.2016 г. на Администрацията на Министерския съвет Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 3491-ПВР от 15.09.2016 г. на ЦИК, както следва:

В раздел ІІ., т. 3, в наименованието след „печати на СИК“ се добавя „пликове за протоколи на СИК“, като цялото наименование на т. 3 се изменя така:

„3. Печати на СИК, пликове за протоколи на СИК, отличителни знаци за членовете на СИК и други книжа, като заявления, декларации, удостоверения и други материали (по преценка на АМС)“.

В раздел ІІ, т. 3 се създава трето изречение в отделен абзац със следното съдържание:

„Пликове за протоколи на СИК – доставят се непрозрачни хартиени пликове, формат С4, с размери 229х324, с капака по дългата страна, самозалепващ с лента (лепенка), долният десен ъгъл на плика (който не е при капака) трябва да е отрязан“.

В раздел ІІІ, т. 1, абзац 5 вместо текста: „Пликове за протоколи на СИК – доставят се непрозрачни хартиени пликове, формат С4, с размери 229х324, с капака по дългата страна, самозалепващ с лента (лепенка), долният десен ъгъл на плика (който не е при капака) трябва да е отрязан“, да се чете:

„Печат на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, който се изработва по утвърдени с Решение № 3468-ПВР от 10 септември 2016 г. на ЦИК форма и реквизити“.

В раздел ІV, т. 1, абзац 3 се заличава.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 20.09.2016 в 22:10 часа

Свързани решения:

3491-ПВР/15.09.2016

Календар

Решения

  • № 559-ЕП / 19.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „168 ЧАСА“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 558-ЕП / 19.07.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Хитрино, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 557-ЕП / 18.07.2019

    относно: налагане на административно наказание против „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс

  • всички решения