Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3491-ПВР
София, 15 септември 2016 г.

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване и експерименталното машинно преброяване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 6, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 215, чл. 309, § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс и писмо изх. № 02-04-88/08.04.2016 г. на Администрацията на Министерския съвет Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване и експерименталното машинно преброяване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 6 ноември 2016 г., както следва:

І. Изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се организира от Администрацията на Министерския съвет (АМС)/областните/общинските администрации. ЦИК/РИК съгласува предоставена от АМС/областната администрация документация. В случай на възлагане на обществени поръчки разпоредбите на ЗОП за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат съгласно §3, ал.1 от ДР на ИК.

ІІ. Администрацията на Министерския съвет възлага изработването и доставката на:

  1. Протоколи, респ. чернови на протоколи на СИК и РИК и други протоколи (за предаване и приемане на изборните книжа и материали, за предаване и приемане на избирателния списък, за маркиране на печата на СИК). За целите на изработването и доставката на протоколите на РИК и СИК, ЦИК подава по електронен път до АМС информация за регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, техните кандидатски листи и определените им поредни номера в бюлетината. ЦИК утвърждава за печат образец на протоколите на РИК и СИК.

Общинските администрации подават по електронен път чрез областните администрации до РИК, ЦИК и АМС информация за броя на избирателните секции по общини, райони и кметства.

Протоколите се изработват съгласно образец, утвърден с решение на ЦИК, като техническите характеристики се определят с решение на ЦИК.

  1. Удостоверения за гласуване на друго място и регистри за издадените удостоверения.

При изработването на удостоверенията се съобразява Решение № 3451-ПВР/НР от 8 септември 2016 г. на ЦИК за единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 6 ноември 2016 г. и начинът на тяхната защита, както и утвърдените от ЦИК образци на удостоверения (образци на изборни книжа).

  1. Печати на СИК, отличителни знаци за членовете на СИК и други книжа, като заявления, декларации, удостоверения и др., други материали (по преценка на АМС).

Изработването на печати на СИК се извършва по утвърдени с Решение № 3467-ПВР от 10 септември 2016 г. на ЦИК форма и реквизити.

Отличителни знаци за членовете на СИК, съгласно Решение № 3379-ПВР/НР от 16 август 2016 г. на ЦИК.

ІІІ. Областните администрации осигуряват:

  1. Торби за съхранение на изборни книжа, кутии за отрязъци с номерата на бюлетините, печати на РИК, други книжа и материали, в съответствие с решение на ЦИК.

Торби за съхранение на изборните книжа и материали след изборите, в съответствие с изисквания, определени в нарочно решение на ЦИК.

Кутиите за отрязъци с номерата на бюлетините са непрозрачни, като доставката им се извършва по утвърдени с нарочно решение на ЦИК размер, форма и материал.

Кутии за разписките от машинно гласуване, ако са необходими, се доставят по утвърдени с отделно решение на ЦИК размер, форма и материал.

Печати на РИК, съгласно раздел I от Решение № 3467-ПВР от 10 септември 2016 г. на ЦИК.

Пликове за протоколи на СИК – доставят се непрозрачни хартиени пликове, формат С4, с размери 229х324, с капака по дългата страна, самозалепващ с лента (лепенка), долният десен ъгъл на плика (който не е при капака) трябва да е отрязан.

ІV. Общинските администрации осигуряват:

  1. Копирна техника, консумативи за копирна техника на СИК – копирна хартия, мастило и др., избирателни кутии, опаковъчни материали, химикали и други книжа и материали необходими за работа на СИК.

Използва се копирната техника от изборите, произведени през 2013 г., 2014 г. и 2015 г., като при нужда кметовете съгласувано с областния управител осигуряват необходимата техника и консумативи за нея.

Избирателни кутии, химикалки, опаковъчни материали и др. за работа на секционните комисии.

Печат на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, който се изработва по утвърдени с Решение № 3468-ПВР от 10 септември 2016 г. на ЦИК форма и реквизити.

Заявления, декларации, удостоверения и др., за работа на общинските администрации;

Други книжа и материали се доставят по възлагане на областната/общинската администрация съгласувано с решение на РИК.

V. Изработването, доставката и съхранението на необходимите за секционните избирателни комисии извън страната изборни книжа и материали, извън тези по Раздел ІІ, се организира от МВнР“.

VІ. При възлагане на изработването на изборните книжа и материали, възложителите могат за предвидят в договорите да бъде възложена и доставката и/или съхранението на книжата и материалите, съгласувано с ЦИК/РИК.

VІІ. Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на изборните книжа и материали се осъществяват от Министерството на вътрешните работи, съгласувано с ЦИК/РИК.

VІІІ. Съхранението, разпределението по секции и транспортирането на изборните книжа и материали се извършва под контрола на Районната избирателна комисия, която съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с изборните книжа и материали.

ІХ. Министерският съвет организира съвместно с областните и общинските администрации съхранението на техническите устройства за машинно гласуване и експерименталното машинно преброяване, съгласувано с ЦИК.

Техническите устройства (преносима памет) за машинно гласуване в секциите за машинно гласуване се предават от СИК на РИК заедно с протоколите с данните от гласуването. Районните избирателни комисии предават техническите устройства (преносима памет) на ЦИК за съхранение.

Х. АМС/Областната/общинската администрация уведомява своевременно ЦИК и РИК за всяка възложена дейност по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и съхранението на техническите устройства за машинно гласуване и експерименталното машинно преброяване.

ХІ. По неуредени с това решение въпроси по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване и експериментално машинно преброяване ЦИК приема съответните решения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3550-ПВР/

Календар

Решения